Publikacje

Nieruchomości

Świadczymy szeroką gamę usług z zakresu prawa nieruchomości. Źródłem naszych doświadczeń są przede wszystkim liczne, przeprowadzone przez naszych prawników, analizy stanu prawnego majątku podmiotów zbywanych w toku transakcji prywatyzacyjnych obsługiwanych przez naszego partnera biznesowego, tj. Business Expert, procedury restrukturyzacji gminnych podmiotów działających na rynku mieszkaniowym oraz transkacje zbywania nieruchomości, przy których doradzaliśmy.

Nasze usługi z tego zakresu obejmują w szczególności:

  • analizy stanu prawnego nieruchomości - dokonywane na potrzeby procedur zbywania praw własności lub użytkowania wieczystego tych nieruchomości oraz udziałów lub akcji w spółkach będących ich właścicielami lub użytkownikami wieczystymi - zmierzające do identyfikacji ryzyk związanych z transakcją, a w szczególności: weryfikacji, czy zbywcy mają odpowiedni od tego tytuł prawny oraz ustalenia, jaki jest zakres obciążenia nieruchomości hipotekami i innymi prawami osób trzecich,
  • opracowywanie optymalnych modeli transakcji dotyczących nieruchomości, uwzględniających także ich należyte zabezpieczanie,
  • doradztwo z zakresu ustanawiania służebności, w tym służebności przesyłu,
  • opracowywanie projektów umów dotyczących transakcji nieruchomościowych,
  • reprezentacja stron w negocjacjach,
  • opracowywanie projektów i negocjowanie umów związanych z korzystaniem i zarządzeniem nieruchomościami, w tym umów o korzystanie z nieruchomości wspólnych, umów zarządzania nieruchomościami i umów z dostawcami mediów,
  • reprezentacja podmiotów na zgromadzeniach współwłaścicieli nieruchomości, w tym wspólnot mieszkaniowych,
  • opracowywanie projektów i negocjowanie umów najmu i dzierżawy nieruchomości,
  • reprezentacja podmiotów w postępowaniach sądowych,
  • opracowywanie wieloletnich programów gospodarowania zasobem lokalowym gmin.