Publikacje

PPP i koncesje

Partnerstwo publiczno-prywatne polega na wspólnej realizacji przedsięwzięć przez podmioty publiczne i prywatne opartej na podziale zadań i ryzyk pomiędzy partnerami. Mimo tego, że aktualnie obowiązująca ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym została uchwalona dopiero 19 grudnia 2008 r., a w oparciu o poprzednio obowiązującą ustawę nie zrealizowano żadnego projektu, idea PP-P nie jest w Polsce bynajmniej nowa. Wspólne realizowanie przedsięwzięć przez podmioty publiczne i partnerów prywatnych odbywa się od dłuższego czasu, przy czym częstokroć opierane było na przepisach prawa cywilnego i wynikającej z nich zasadzie swobody umów.

Nasza kancelaria świadczy szeroki zakres uslug doradczych związanych ze wspólnym realizowaniem przedsięwzięć przez podmioty publiczne i partnerów prywatnych (a więc nie tylko z partnerstwem w rozumieniu aktualnie obowiązującej ustawy o ppp). Nasze usługi obejmują w szczególności: 

  • doradztwo na rzecz podmiotów publicznych i partnerów prywatnych na etapie planowania zaangażowania się we wspólne przedsięwzięcie,
  • doradztwo na etapie wyboru partnera prywatnego,
  • doradztwo na rzecz podmiotów publicznych i prywatnych w toku postępowań koncesyjnych (opracowywanie dokumentacji, udział w negocjacjach),
  • sporządzanie umów o partnerstwie publiczno-prywatnym i koncesyjnych,
  • doradztwo przy tworzeniu spółek zawiązywanych w celu wykonania umowy o pp-p.