Publikacje

Stała obsługa j.s.t.

Wykonujemy stałą obsługę prawną jednostek samorządu terytorialnego obejmującą, m. in.:

  • bieżące doradztwo prawne w sprawach o charakterze samorządowym,
  • przygotowywanie i weryfikacja projektów uchwał rad gmin i zarządzeń wójtów, burmistrzów i prezydentów,
  • wsparcie korporacyjne w ramach nadzoru właścicielskiego,
  • pomoc w zakresie przygotowywania, negocjowanie i weryfikowanie umów,
  • pomoc w sprawach organizacyjnych i prawno-pracowniczych,
  • zastępstwo procesowe w sądach i przed organami administracji publicznej,
  • prowadzenie spraw windykacyjnych,
  • bieżący monitoring zmian przepisów prawnych,
  • obsługa doraźnych postępowań (przekształcenia, prywatyzacja, PPP, koncesja na roboty budowlane lub usługi).