Publikacje

Spory sądowe

Świadczone przez nas usługi z zakresu uczestnictwa w sporach i postępowaniach obejmują: 

  • reprezentowanie klientów przed sądami powszechnymi wszystkich instancji (Sądy Rejonowe, Okręgowe i Apelacyjne) oraz przed Sądem Najwyższym,
  • reprezentowanie klientów przed Sądami Administracyjnymi (WSA i NSA),
  • reprezentowanie klientów przed Krajową Izbą Odwoławczą,
  • reprezentowanie klientów przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
  • uczestnictwo w postępowaniach mediacyjnych,
  • reprezentowanie klientów w postępowaniach administracyjnych.