Publikacje

"Financial assistance" po nowelizacji k.s.h.

Ustawą z 13.06.2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych, dostosowującą prawo polskie między innymi do nowego brzmienia art. 23 Drugiej Dyrektywy,znowelizowano art. 345 k.s.h., uchylając generalny zakaz bezpośredniego lub pośredniego finansowania przez spółkę akcyjną nabywania lub obejmowania emitowanych przez nią akcji. Jest to zmiana od dłuższego czasu oczekiwana przez rynek, który zakaz „financial assistance” postrzegał jako niepotrzebną barierę dla transakcji wykupów lewarowanych (LBO) i menedżerskich (MBO). Poprzednie brzmienie art. 345 k.s.h. budziło liczne kontrowersje. Warto więc rozważyć, na ile znowelizowana treść tego przepisu rozwiązuje dotychczasowe problemy i czy nie nastręcza nowych wątpliwości.

(...)

Przegląd Prawa Handlowego nr 11/2008, str. 9-16.

Artykuł napisany wspólnie z Tomaszem Sójką.

Artykuł niedostępny w formie elektronicznej.