Publikacje

Przesłanki zastosowania regulacji financial assistance (art. 345 KSH) w procesie wykupu menedżerskiego

Jednym z fenomenów współczesnego obrotu gospodarczego są wykupy menedżerskie spółek prawa handlowego(ang. Management Buyouts, MBO). W toku tych transakcji menedżerowie nabywają pakiety kontrolne udziałów albo akcji spółek, którymi zarządzają. Każdy wykup menedżerski jest inny. Na wybór optymalnej struktury dla konkretnej transakcji wpływa bardzo wiele czynników, m.in. wielkość wykupywanej spółki, jej sytuacja fi nansowa i organizacyjna, początkowa i docelowa struktura jej akcjonariatu, kondycja fi nansowa i potrzeby kapitałowe podmiotu wykupującego, jego skłonność do podejmowania ryzyka i akceptowalny przezeń poziom własnego zadłużania się, horyzont czasowy, w jakim wykupujący zamierza zrealizować zysk z inwestycji, możliwości optymalizacji podatkowej itp.

(...)

Studia Prawa Prywatnego nr 2(41)/2016 z dnia 01 maja 2016 r., str. 17-34.