Publikacje

Taryfy za wodę i ścieki

Zasady dotyczące przygotowania i zatwierdzania taryf za wodę i ścieki, uregulowane ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, obowiązują już prawie 10 lat. Od samego początku wprowadzenia tych przepisów procedura związana z taryfami budziła szereg wątpliwości zarówno samych przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, jak i gmin, które sprawują kontrolę formalną w zakresie stanowienia taryf. Pomimo tak długiego czasu obowiązywania oraz nowelizacji samej ustawy w zakresie zasad stanowienia taryf (miała miejsce w 2005 r.), wiele wątpliwości nie zostało rozwianych do dzisiaj.

(...)

Wodociągi - Kanalizacja nr 10/2011 z dnia 01 października 2011 r., str. 30-31.