Publikacje

Zaopatrzenie w wodę budynku wielolokalowego

W Ustawie z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków prawodawca przyjął zasadę, iż zaopatrzenie w wodę danej nieruchomości odbywa się na podstawie umowy zawartej między przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym a odbiorcą usług. Jednak w przypadku nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym zasada ta została zmodyfikowana. Względem takiej nieruchomości umowę o zaopatrzenie w wodę zawiera, jako odbiorca usług, jej właściciel lub zarządca. Ewentualnie, obok umowy „głównej”, mogą zostać zawarte umowy „indywidualne” na zaopatrzenie w wodę dla poszczególnych lokali.Mimo iż na pierwszy rzut oka kwestia formalnoprawnego określenia stron umowy „głównej” i umów „indywidualnych” o zaopatrzenie w wodę nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym wydaje się oczywista, to w praktyce zdarza się, iż są one wskazywane błędnie. Celem tego artykułu jest ustalenie podmiotów uprawnionych do zawarcia takich umów.

(...)

Wodociągi i Kanalizacja nr 6/2013 z dnia 1 czerwca 2013 r., str. .