Kancelaria - Doradztwo korporacyjne

Tworzenie spółek, M&A, przekształcenia, podziały
likwidacja, upadłość
bieżąca obsługa korporacyjna

Kancelaria - J.S.T i spółki komunalne

Obsługa J.S.T., prywatyzacja, przekształcenia zakładów, odpady, transport, gospodarka mieszkaniowa, energetyka cieplna

Kancelaria - Wodociągi i kanalizacja

Stała obsługa, postępowania antymonopolowe,
ochrona środowiska,
taryfy, urządzenia przesyłowe

Kancelaria - Infrastruktura i inwestycje

Zamówienia publiczne, PPP i koncesje,
nieruchomości,
proces budowlany i inwestycyjny

Kancelaria - Obsługa prawna przedsiębiorstw

Kontrakty handlowe, prawo pracy,
spory sądowe, windykacja,
postępowania administracyjne, podatki

Kancelaria po­szu­ku­je prawników ze zna­jo­mo­ścią pra­wa za­mó­wień pu­blicz­nych i do­świad­cze­niem z za­kre­su ob­słu­gi po­stę­po­wań o udzie­le­nie za­mó­wie­nia pu­blicz­ne­go

Kan­ce­la­ria Rad­ców Praw­nych Z. Jerz­ma­now­ski i Wspól­ni­cy sp. k. po­szu­ku­je prawników ze zna­jo­mo­ścią pra­wa za­mó­wień pu­blicz­nych i do­świad­cze­niem z za­kre­su ob­słu­gi po­stę­po­wań o udzie­le­nie za­mó­wie­nia pu­blicz­ne­go.

Ofe­ru­je­my moż­li­wość na­wią­za­nia sta­łej współ­pra­cy.

Wy­ma­ga­nia:

Gwa­ran­tu­je­my:

Oso­by za­in­te­re­so­wa­ne pod­ję­ciem pra­cy na w/w sta­no­wi­sku pro­si­my o nad­sy­ła­nie CV wraz z li­sta­mi mo­ty­wa­cyj­ny­mi na ad­res e-ma­il: re­kru­ta­cja­@jerz­ma­now­ski.pl.

Pro­si­my o za­miesz­cze­nie w CV klau­zu­li za­wie­ra­ją­cej zgo­dę na prze­twa­rza­nie da­nych oso­bo­wych dla po­trzeb nie­zbęd­nych do re­ali­za­cji pro­ce­su re­kru­ta­cji.