Kancelaria - Doradztwo korporacyjne

Tworzenie spółek, M&A, przekształcenia, podziały
likwidacja, upadłość
bieżąca obsługa korporacyjna

Kancelaria - J.S.T i spółki komunalne

Obsługa J.S.T., prywatyzacja, przekształcenia zakładów, odpady, transport, gospodarka mieszkaniowa, energetyka cieplna

Kancelaria - Wodociągi i kanalizacja

Stała obsługa, postępowania antymonopolowe,
ochrona środowiska,
taryfy, urządzenia przesyłowe

Kancelaria - Infrastruktura i inwestycje

Zamówienia publiczne, PPP i koncesje,
nieruchomości,
proces budowlany i inwestycyjny

Kancelaria - Obsługa prawna przedsiębiorstw

Kontrakty handlowe, prawo pracy,
spory sądowe, windykacja,
postępowania administracyjne, podatki

PGKiM w Lubsku - zakończenie procedury podziału spółki przez wydzielenie

Ze skutkiem na dzień 28.06.2011 r. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze zarejestrował podział Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubsku sp. z o.o. (zwanej dalej "PGKiM"), dokonany w trybie ar. 529 par. 1 pkt 4 K.s.h., tj. przez wydzielenie zorganizowanej części jej przedsiębiorstwa obejmującej Zakład Wodociągów i Kanalizacji na inną, już istniejącą spółkę ze 100% udziałem Gminy Lubsko, działającą pod firmą "Lubskie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o." (zwaną dalej "LWiK").

Tym samym, zakończył się trwający kilka miesięcy okres restrukturyzacji spółek. W związku z wyłączeniem z PGKiM jednej, zorganizowanej części jej przedsiębiorstwa (działającej w branży wodociągowo-kanalizacyjnej), obniżeniu uległ kapitał zakładowy PGKiM, przy jednoczesnym podwyższeniu kapitału zakładowego LWiK.

To ważna dla Gminy Lubsko restrukturyzacja, która pozwala scalić w ramach jednego podmiotu całość działalności i majątku wodociągowo-kanalizacyjnego Gminy, dotychczas rozproszonego w trzech podmiotach: samej Gminie, wielobranżowej komunalnej spółce PGKiM oraz zakładzie budżetowym na oczyszczalni ścieków. Pozwala to na wykorzystanie środków unijnych przyznanych Gminie Lubsko na gospodarkę ściekową.

Doradcą spółek uczestniczących w podziale, koordynującym całość procesu restrukturyzacji była opierająca się na naszym potencjale prawniczym firma Centrum Konsultingu Business Expert sp. z o.o. sp. k., odpowiadająca za kompleksową obsługę procedury podziałowej (począwszy od doradztwa na etapie opracowywania koncepcji wydzielenia majątku wodociągowo-kanalizacyjnego z PGKiM, poprzez przygotowanie planu podziału PGKiM wraz z załącznikami i pozostałej części niezbędnej dokumentacji oraz obsługę fazy właścicielskiej połączenia, a skończywszy na reprezentacji sądowej na etapie rejestrowym). Procedurę przeprowadzono przy współudziale naszych prawników.

Podział został zarejestrowany dokładnie w założonej dacie. Sąd Rejestrowy nie dopatrzył się żadnych braków merytorycznych lub formalnych na żadnym z etapów postępowania podziałowego.