Publikacje
Title Date Created Author
Przesłanki zastosowania regulacji financial assistance (art. 345 KSH) w procesie wykupu menedżerskiego 01-05-2016 Jędrzej Jerzmanowski
Podstawa opodatkowania aportów na gruncie VAT 01-05-2015 Mikołaj Jabłoński
Nadzór właścicielski gmin nad spółkami komunalnymi 04-04-2015 Zygmunt Jerzmanowski
(Nie)dozwolona działalność komercyjna spółek komunalnych 07-02-2015 Zygmunt Jerzmanowski
PIT-8C w przedsiębiorstwach branży wodociągowo-kanalizacyjnej 01-02-2015 Mikołaj Jabłoński
Kompetencje organów gminy wynikające z ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków na tle modelu funkcjonowania organu regulacyjnego 01-01-2015 Łukasz Ciszewski
Prywatyzacja MPEC Białystok 18-10-2014 Zygmunt Jerzmanowski
Odpowiedzialność członków zarządu za zaległości podatkowe spółki kapitałowej 01-06-2014 Mikołaj Jabłoński
Status podatkowy jednostek pomocniczych JST 01-06-2014 Mikołaj Jabłoński
"Bezkonkurencyjna" gospodarka komunalna 17-05-2014 Zygmunt Jerzmanowski
Zasady weryfikacji i zatwierdzania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków – zarys problematyki 15-05-2014 Łukasz Ciszewski
Mienie komunalne a mieszkaniowy zasób gminy 03-05-2014 Zygmunt Jerzmanowski
Rozbieżności podatkowe działań związków międzygminnych 05-04-2014 Mikołaj Jabłoński
Aport urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych 01-11-2013 Mikołaj Jabłoński
Podwyższenie kapitału zakładowego spółki z o.o. dokonywane bez zmiany umowy spółki 01-11-2013 Jędrzej Jerzmanowski
Ulubieńcy UOKIK-u cz. II 01-10-2013 Łukasz Ciszewski
Ulubieńcy UOKIK-u cz. I 01-09-2013 Łukasz Ciszewski
Umorzenie akcji własnych nabytych przez spółkę przejmującą w toku połączenia odwrotnego 01-08-2013 Jędrzej Jerzmanowski
(Nie)zbywalność majątku wytworzonego za pomocą środków unijnych 08-06-2013 Zygmunt Jerzmanowski
Zaopatrzenie w wodę budynku wielolokalowego 01-06-2013 Michał Kościelak