Mateusz Karciarz

Prawnik

W Kancelarii zaangażowany jest w sprawy związane z bieżącą obsługą prawną przedsiębiorstw komunalnych i jednostek samorządu terytorialnego, przygotowuje opinie prawne oraz pisma procesowe w sporach sądowych.

 • Absolwent Prawa na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu,
 • Doktorant w Katedrze Prawa Administracyjnego UAM w Poznaniu,
 • Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu prawa administracyjnego, samorządowego, komunalnego i ochrony środowiska (zwłaszcza gospodarki odpadami),
 • Posiada kilkuletnie doświadczenie zawodowe nabyte w wiodącej poznańskiej kancelarii prawnej,
 • Wykładowca prawa administracyjnego na Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, szkoleniowiec Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych (WOKISS),
 • Autor kilkudziesięciu artykułów w monografiach i czasopismach naukowych (m. in. Samorząd Terytorialny oraz Przegląd Prawa Ochrony Środowiska) oraz w czasopismach branżowych i popularnonaukowych (m.in. Pismo Samorządu Terytorialnego WSPÓLNOTA oraz Przegląd Komunalny),
 • Autor praktycznych komentarzy oraz linii orzeczniczych z zakresu szeroko rozumianego prawa administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa samorządu terytorialnego na potrzeby wydawanego Systemu Informacji Prawnej LEX Samorząd Terytorialny oraz LEX Samorząd Terytorialny Plus,
 • Szkoleniowiec i prelegent na ponad 30 konferencjach naukowych i branżowych z zakresu szeroko rozumianego prawa administracyjnego,
 • Z Kancelarią Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski i Wspólnicy sp. k. współpracuje od sierpnia 2018 r.,
 • Posługuje się językiem angielskim.

 

Publikacje

 • M. Karciarz, Wybrane zagadnienia z zakresu dostępu do informacji publicznej w samorządzie terytorialnym, „Przegląd Prawniczy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza”, Poznań 2016; nr 6, ISSN 2083-9782;
 • M. Karciarz, M. Kiełbus, Statuty związków międzygminnych w rozstrzygnięciach organów nadzoru, „Samorząd Terytorialny” 2016, nr 3; ISSN 0867-4973;
 • M. Karciarz, M. Kielbus, Pozycja uczestnika postępowania sądowoadministracyjnego w sprawie statusu RIPOK, „Przegląd Prawa Ochrony Środowiska” 2016, nr 2; ISSN 2080-9506;
 • M. Karciarz, A. Kudra, Dopuszczalność nadania statusu miasta na prawach powiatu w świetle obowiązujących przepisów prawa, „Samorząd Terytorialny” 2015, nr 10; ISSN 0867-4973;
 • M. Karciarz, M. Kiełbus, Działanie lub zaniechanie organu administracji publicznej jako przesłanka wyłączająca odpowiedzialność administracyjną na przykładzie opłaty podwyższonej za korzystanie ze środowiska w orzecznictwie sądów administracyjnych, „Przegląd Prawa Ochrony Środowiska” 2015, nr 1; ISSN 2080-9506;
 • M. Karciarz, Stosowanie przez ustawodawcę reżimu odpowiedzialności administracyjnej w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, „Przegląd Prawniczy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza”, nr 3, Poznań 2014; ISSN 2083-9782;
 • M. Karciarz, Akty prawa miejscowego w działalności publicznoprawnych związków jednostek samorządu terytorialnego [w:] B. Dolnicki (red.), Źródła prawa w samorządzie terytorialnym, Warszawa 2018;
 • M. Karciarz, Zasada jawności w działalności organów uchwałodawczych jednostek samorządu terytorialnego [w:] Z. Duniewska (red.), M. Stahl (red.), A. Krakała (red.), Zasady w prawie administracyjnym. Teoria, praktyka, orzecznictwo, Warszawa 2018;
 • M. Karciarz, Wybrane zagadnienia z zakresu funkcjonowania rady gminy [w:] M. Szewczyk (red.), Z problematyki prawnej samorządu terytorialnego. Księga dla uczczenia 70. rocznicy urodzin oraz 45. rocznicy pracy naukowej Profesora Zbigniewa Janku, Poznań 2017;
 • M. Karciarz, A. Kudra, Współpraca międzysektorowa jako sposób realizacji zadań publicznych w samorządzie terytorialnym [w:] B. Dolnicki, Sposoby realizacji zadań publicznych, Warszawa 2017, ISBN 978-83-8092-770-4;
 • M. Karciarz, Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi a sprawiedliwość ekologiczna [w:] T. Bojar-Fijałkowski (red.), Sprawiedliwość ekologiczna w prawie i praktyce, Gdańsk 2016, ISBN 978-83-7531-272-0;
 • K. Ziemski (red.), M. Jędrzejczak, M. Karciarz, M. Kiełbus, A. Kudra, Legislacja w administracji. Materiały do konwersatoriów, Poznań 2016, 7) M. Karciarz, Zakres działania samorządowych centrów usług wspólnych [w:] K. M. Ziemski (red.), I. M. Wieczorek (red.), Prawne aspekty organizacji i funkcjonowania samorządowych centrów usług wspólnych, Łódź 2016, ISBN 978-83-8088-287-4;
 • M. Karciarz, M. Kiełbus, Procedura powołania (organizacji) samorządowych centrów usług wspólnych [w:] K. M. Ziemski (red.), I. M. Wieczorek (red.), Prawne aspekty organizacji i funkcjonowania samorządowych centrów usług wspólnych, Łódź 2016, ISBN 978-83- 8088-287-4;
 • M. Karciarz, Współdziałanie jednostek samorządu terytorialnego w zakresie powoływania samorządowych centrów usług wspólnych [w:] K. M. Ziemski (red.), I. M. Wieczorek (red.), Prawne aspekty organizacji i funkcjonowania samorządowych centrów usług wspólnych, Łódź 2016, ISBN 978-83-8088-287-4;
 • M. Karciarz, Charakter odpowiedzialności prawnej przy wymierzaniu opłaty podwyższonej za korzystanie ze środowiska [w:] A. Barczak (red.), A. Ogonowska (red.), Prawo i polityka ochrony środowiska w doktrynie i praktyce, Szczecin 2016, ISBN 978-83- 7972-070-5;
 • M. Karciarz, A. Kudra, Dostęp do informacji publicznej związanej z wykonywaniem zadań z zakresu publicznego transportu zbiorowego [w:] K. Ziemski (red.), A. Misiejko (red.), Organizacja publicznego transportu zbiorowego przez jednostki samorządu terytorialnego ze szczególnym uwzględnieniem prawnych aspektów współdziałania, Poznań 2016, ISBN 978-83-232-3130-1;
 • M. Karciarz, A. Kudra, Wgląd a dostęp do projektu budowalnego – zagadnienia wybrane [w:] A. Skóra (red.), Dostęp do informacji publicznej a kodeks postępowania administracyjnego, Poznań 2015;
 • M. Karciarz, A. Kudra, Niedofinansowanie zadań zleconych w świetle wyzwań reformy samorządowej [w:] A. Łaga (red.), O samorządzie terytorialnym z okazji jego 25-lecia, Bielsko-Biała 2015, ISBN 978-83-63904-60-9
 • Vademecum wójta, burmistrza, prezydenta – współautor (Wydawnictwo C.H. Beck 2018);
 • Vademecum wójta, burmistrza, prezydenta, wyd. 2 – redaktor, współautor (Wydawnictwo C.H. Beck 2024).