Łukasz Ciszewski

Wspólnik / Dyrektor d/s Prawnych / Radca Prawny

Jako uznany ogólnopolski ekspert, kieruje w Kancelarii praktyką prawa wodociągowo – kanalizacyjnego, koordynuje proces stałej obsługi prawnej kilkudziesięciu przedsiębiorstw z tego sektora, uczestniczy w wybranych projektach infrastrukturalnych, restrukturyzacyjnych i taryfowych oraz sporach sądowych. Jest członkiem Zespołu Prawnego Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie i redaktorem naczelnym branżowego bloga Jerzmanowski Aqua.

Szef Praktyki Prawa Wodociągowo-Kanalizacyjnego w Kancelarii.

 • Magister prawa UAM w Poznaniu,
 • Radca prawny,
 • Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu,
 • Absolwent Studiów Podyplomowych Samorządu Terytorialnego i Gospodarki Lokalnej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego,
 • Specjalista i ekspert z zakresu prawa wodociągowego i ochrony środowiska, projektów infrastrukturalnych, prawa gospodarczego publicznego (w tym prawa gospodarki komunalnej) i prywatnego oraz prawa gospodarki nieruchomościami,
 • Autor kilkudziesięciu artykułów w czasopismach oraz współautor publikacji książkowych,
 • Wykładowca ogólnopolskich kursów i szkoleń z zakresu swojej specjalizacji oraz kursów dla kandydatów na członków rad nadzorczych,
 • Licencjonowany, aktualny i były członek rad nadzorczych spółek kapitałowych z udziałem jednostek samorządu terytorialnego.

 

Kierownictwo w projektach

 • Skuteczna reprezentacja Miasta Poznania w postępowaniu sądowo-administracyjnym dot. decyzji środowiskowej dla spalarni odpadów;
 • Kompleksowa obsługa procesu odpłatnego przejęcia ponad stu urządzeń wod.-kan. w Gminie Lubin;
 • Doradztwo na rzecz Miasta Słupsk przy tworzeniu i wdrażaniu nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi;
 • Stała obsługa prawna Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Miasta Poznania;
 • Opracowanie koncepcji nawiązywania przez inwestora prywatnego współpracy z gminami prowadzącej do tworzenia wspólnych spółek;
 • Dwuletni kontrakt na doradztwo prawne w ramach projektu budowy spalarni odpadów w Poznaniu;
 • Reprezentacja wiodącego dewelopera przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym w sporze dotyczącym odpłatnego przejęcia urządzeń o wartości blisko 2 miliony złotych;
 • Reprezentacja Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Żarach przed Sądem Najwyższym w sporze z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie dotyczącym obowiązku zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków ;
 • Obsługa procesu przejęcia przez PWIK sp. z o.o. w Bolesławcu świadczenia usług wodociągowo – kanalizacyjnych na terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski oraz Miasta i Gminy Wleń.

 

Publikacje książkowe

 • „Vademecum wójta, burmistrza i prezydenta” – współautor (Business Expert 2003),
 • „Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków – Komentarze, wzory, przepisy” – współautor (Saidel-Przywecki 2005),
 • „Problemy gospodarki i przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych” – współautor (Business Expert 2005),
 • „Partnerstwo publiczno-prywatne a prywatyzacja” – współautor (Business Expert 2005),
 • „Zamówienia publiczne po nowelizacji 2006” – współautor (Business Expert 2006),
 • „ABC zarządzania mieniem komunalnym” – współautor (INFOR 2006),
 • „Vademecum wójta, burmistrza i prezydenta” – współautor (INFOR 2006),
 • „Procedury likwidacji i przekształceń jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego – poradnik dla praktyków” – współautor (MUNICIPIUM 2010),
 • „Wodociągi i Kanalizacja Praktyka i Prawo – współautor (Business Expert 2012),
 • Vademecum wójta, burmistrza, prezydenta – współautor (Wydawnictwo C.H. Beck 2018),
 • Vademecum wójta, burmistrza, prezydenta, wyd. 2 – współautor (Wydawnictwo C.H. Beck 2024).

 

Wybrane artykuły

 • Widoczność urządzenia jako przesłanka zasiedzenia służebności na podstawie art. 292 k.c. Glosa do postanowienia SN z dnia 26 lipca 2012 r., II CSK 752/11, Glosa 2013, nr 1, s. 58-64 (z P. Michalskim);
 • Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody w stosunku do uchwały rady gminy w sprawie zatwierdzenia albo odmowy zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, Samorząd Terytorialny 2015, nr 10, s. 40-49;
 • Kompetencje organów gminy wynikające z ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków na tle modelu funkcjonowania organu regulacyjnego, Samorząd Terytorialny 2015, nr 1-2, s. 89-100;
 • Wejście w życie z mocy prawa taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę lub zbiorowe odprowadzanie ścieków w związku z bezczynnością organu regulacyjnego, Samorząd Terytorialny 2021, nr 6, s. 20-35 (z M. Faronem);
 • Zasady weryfikacji i zatwierdzania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków – zarys problematyki, Studia Prawa Publicznego 2014 nr 1;
 • Skrócenie taryf wodociągowych i kanalizacyjnych, czyli recepta na kolejne problemy – Dziennik Gazeta Prawna 12.04.2023;
 • Wieloletni plan rozwoju i modernizacji – obowiązkowy dla przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych – Dziennik Gazeta Prawna 12.08.2022;
 • Nowe ceny za wodę i ścieki. Siedem pytań o postępowania taryfowe – Dziennik Gazeta Prawna nr 06.03.2021;
 • Nowe taryfy dla przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych. Jak poprawnie przygotować wniosek – Dziennik Gazeta Prawna 26.02.2021;
 • Kontrrewolucja czy refleksja nad nowym modelem regulacji – czego potrzeba sektorowi wodociągowo – kanalizacyjnemu Dziennik Gazeta Prawna 19.12.2023.