Publikacje

Ochrona środowiska

Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne korzystające z zasobów środowiska naturalnego, ściśle podlegają regulacjom środowiskowym. Doradzając tym przedsiębiorstwom w zakresie prawa ochrony środowiska, oferujemy m. in.:

  • sporządzanie ekspertyz i opinii w sprawach z zakresu ochrony środowiska,
  • analizę pozwoleń wodnoprawnych na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi,
  • reprezentację klientów przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi - w szczególności w sprawach dotyczących szkód środowiskowych oraz administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenie lub naruszenie warunków korzystania ze środowiska.

Czerpiąc z doświadczeń z pracy na rzecz przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych oraz innych spółek komunalnych, oferujemy szersze usługi z zakresu prawa ochrony środowiska obejmujące także:

  • sporządzenie środowiskowych części analiz stanu prawnego przedsiębiorstw poddawanych zbywaniu, restrukturyzacji lub przekształcaniu (obejmujących, między innymi, analizę pozwoleń wodnoprawnych na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, pozwoleń zintegrowanych na eksploatację składowisk odpadów, pozwoleń na zbieranie, transport, wytwarzanie odpadów itp.),
  • zabezpieczanie transakcji zbywania udziałów lub akcji w spółkach (w tym prywatyzcji) pod kątem odpowiedzialności za istniejące lub mogące się ujawnić w przyszłości zanieczyszczenia środowiska, w tym potrzebę rekultywacji gruntów,
  • analizowanie kwestii sukcesji lub przenoszalności pozwoleń środowiskowych w toku procedur przekształceniowych lub konsolidacyjnych.