dr Jędrzej Jerzmanowski

Wspólnik Zarządzający / Radca Prawny

W Kancelarii zajmuje się przede wszystkim bieżącym zarządzaniem operacyjnym i problematyką z zakresu prawa spółek handlowych, osobiście obsługuje kilka spółek kapitałowych, przygotowuje i wdraża projekty łączenia (fuzji, przejęć), podziałów i przekształceń przedsiębiorstw, doradza w procedurach PPP i koncesji na roboty budowlane lub usługi, doradza przy regulowaniu stosunków prawno-pracowniczych i cywilnoprawnych pomiędzy spółkami a ich menedżerami, w sporach pomiędzy wspólnikami spółek kapitałowych oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności kadry zarządzającej, sporządza kontrakty handlowe, reprezentuje klientów w wybranych postępowaniach gospodarczych i upadłościowych.

Szef Praktyki Prawa Spółek i Doradztwa Transakcyjnego w Kancelarii

 • Doktor nauk prawnych,
 • Adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, nauczyciel akademicki,
 • Radca prawny, Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu,
 • Absolwent Prawa na WPiA UAM Poznaniu, jak również absolwent Podyplomowego Studium Prawa Europejskiego na UAM w Poznaniu i Podyplomowego Studium Zarządzania Finansami i Strategii Przedsiębiorstw na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu,
 • Współzałożyciel i wspólnik Kancelarii Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski i Wspólnicy sp. k.,
 • Współzałożyciel i wspólnik Centrum Konsultingu Business Expert sp. z o.o. (www.businessexpert.pl),
 • Specjalista z zakresu prawa gospodarczego, w tym prawa spółek handlowych, problematyki przekształceń podmiotowych i własnościowych przedsiębiorstw oraz kontraktów handlowych,
 • Autor publikacji z zakresu prawa spółek handlowych i prawa gospodarczego publicznego,
 • Członek organów zarządzających i nadzorczych spółek prawa handlowego i stowarzyszeń,
 • Biegle włada językiem angielskim, zna także język niemiecki oraz w stopniu podstawowym język francuski.

 

Kierownictwo w projektach

 • Obsługa prawna połączenia przez przejęcie (na podstawie art. 492 par. 1 pkt 1 K.s.h.) trzech poznańskich towarzystw budownictwa społecznego, tj.: Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o., Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Nasz Dom” sp. z o.o., Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Wielkopolska” sp. z o.o., o łącznej wartości sum bilansowych łączących się spółek, według stanu na dzień sporządzenia planu połączenia, wynoszącej ok. 550.000.000,00 zł,
 • Obsługa prawna procesu prywatyzacji jednego z największych przedsiębiorstw ciepłowniczych w kraju – MPEC sp. z o.o. w Białymstoku, zakończonego zbyciem 85% udziałów Spółki na rzecz ENEA Wytwarzanie S.A. za 260.000.000,00 zł,
 • Doradztwo prawne na rzecz inwestora w postępowaniu w sprawie wyboru partnera prywatnego do wykonywania koncesji na usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w Kłodzku (wartość koncesji – 123.000.000,00 PLN),
 • Doradztwo na rzecz spółek międzynarodowego koncernu w szeregu procesów akwizycyjnych na terenie Polski – nabywanie udziałów lub akcji spółek, prywatyzacja przez objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółek, nabywanie przedsiębiorstw,
 • Obsługa prawna pionierskiego przedsięwzięcia realizowanego w branży budowlanej, obejmującego przejęcie kontroli nad spółką pracowniczą przez inną spółkę, a następnie przeprowadzenie procesu połączenia odwrotnego (downstream merger) tych spółek,
 • Obsługa prawna podziału znaczącego przedsiębiorstwa działającego w branży budowlanej, z siedzibą na terenie Województwa Mazowieckiego, dokonanego w trybie art. 529 par. 1 pkt 4 K.s.h., tj. przez wydzielenie zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki dzielonej na inną, już istniejącą spółkę, realizowanego z „podzieleniem się spółkami” przed dwóch udziałowców posiadających wcześniej po 50% udziałów spółki dzielonej.

 

Wybrane publikacje książkowe

 • J. Jerzmanowski, „Finansowanie przez spółkę akcyjną nabycia lub objęcia emitowanych przez nią akcji w procesie wykupu menedżerskiego” (Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2016, 339 stron); https://www.ksiegarnia.beck.pl/
 • J. Jerzmanowski, M. Mataczyński, Extraordinary corporate transactions, liquidation and winding up [w:] Company laws of the EU, red A. Vicari, A. Schall, wyd. C.H. Beck, Nomos i Hart, Monachium, Oxford, Baden-Baden, Nowy Jork, 2020, s. 856-891; https://www.beck-shop.de/
 • J. Jerzmanowski, Na temat braku wewnętrznej spójności w kodeksowym systemie przepisów regulujących procedury łączenia się, podziałów i przekształceń spółek prawa handlowego [w:] Sto lat polskiego prawa handlowego – księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Kidybie, t. I, red.: M. Dumkiewicz, K. Kopaczyńska-Pieczniak, J. Szczotka, wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2020, s. 600-614; https://www.profinfo.pl/
 • J. Jerzmanowski, Modyfikowanie planów połączenia i podziału spółek w toku procedur połączeniowych i podziałowych [w:] Prawo handlowe. Między teorią, praktyką a orzecznictwem. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Januszowi A. Strzępce, red. P. Pinior, P. Relidzyński, W. Wyrzykowski, W. Zielińska, M. Żaba, wyd. C. H. Beck, Warszawa, 2019, s. 151-162; https://www.ksiegarnia.beck.pl/
 • J. Jerzmanowski, Polska regulacja poświęcona łączeniu się spółek – przeszłość, teraźniejszość i perspektywy [w:] Societates et obligationes – tradycja, współczesność, przyszłość. Księga jubileuszowa Profesora Jacka Napierały, red.: A. Olejniczak, T. Sójka, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2018, s. 175-189; https://ksiegarnia.pwn.pl/
 • J. Jerzmanowski, Prawo żądania zabezpieczenia roszczeń przysługujące wierzycielom w procesach połączeń i podziałów spółek prawa handlowego – [w:] K. Szadkowski (red.), K. Żok (red.), Zabezpieczenia wierzytelności, wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2020, s. 225-246; https://www.profinfo.pl/
 • J. Jerzmanowski, Zasada jednolitego paszportu. Wybrane uwagi dotyczące obowiązku prospektowego [w:] Europejskie Prawo Spółek, Tom IV, red. M. Cejmer, J. Napierała, T. Sójka, wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2008, s. 385-411; https://www.swiatksiazki.pl/
 • J. Jerzmanowski, Financial assistance for the acquisition of shares in a joint stock company – European and Polish perspective [w:] Pravo Obchod Ekonomika VIII, red.: J. Suchoza, J. Husar, R. Huckova, Vydavatel’stvo SafarikPress UPJS w Kosicach, Kosice 2018, s. 184-194; https://books.google.pl/
 • J. Jerzmanowski, Creditor protection models in the context of corporate mergers and divisions – a comparative analysis of Polish, EU and Slovakian regulations [w:] Pravo Obchod Ekonomika IX, red.: J. Suchoza, J. Husar, R. Huckova, Vydavatel’stvo SafarikPress, UPJS w Kosicach, Kosice 2019, s. 163-172; https://unibook.upjs.sk/
 • J. Jerzmanowski, The admissibility of mergers and divisions involving over-leveraged companies aimed at resolving corporate crisis situations – the perspectives of Polish and EU company, restructuring and bankruptcy law [w:] Pravo Obchod Ekonomika X, red.: J. Suchoza, J. Husar, R. Huckova, Vydavatel’stvo SafarikPress UPJS w Kosicach, Kosice 2020, s. 119-129; https://unibook.upjs.sk/
 • J. Jerzmanowski, „O potrzebie nowelizacji przepisów kodeksu spółek handlowych dotyczących łączenia się spółek – na przykładzie tzw. połączeń odwrotnych” [w:] „Prawo wobec wyzwań współczesności (Wydawnictwo Naukowe „Silva Rerum” 2014)
 • J. Jerzmanowski, „Konsolidacja przedsiębiorstw i majątków wodociągowo-kanalizacyjnych” [w:] „Wodociągi i Kanalizacja Praktyka i Prawo (Business Expert 2012)
 • J. Jerzmanowski, „Łączenie spółek gminnych jako forma konsolidacji w gospodarce komunalnej” [w:] „Procedury likwidacji i przekształceń jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego – poradnik dla praktyków” (MUNICIPIUM 2010),
 • J. Jerzmanowski, „Finanse Gminy” [w:] „Vademecum wójta, burmistrza i prezydenta” (INFOR 2006),
 • J. Jerzmanowski, „Tryby udzielania zamówień publicznych” [w:] „Zamówienia publiczne po nowelizacji 2006” (Business Expert 2006),
 • J. Jerzmanowski, „Spółka kapitałowa jako realizator partnerstwa publiczno-prywatnego” [w:] „Partnerstwo publiczno-prywatne a prywatyzacja” (Business Expert 2005).

 

Wybrane publikacje w czasopismach

 • J. Jerzmanowski, T. Sójka „Financial assistance” po nowelizacji kodeksu spółek handlowych, Przegląd Prawa Handlowego nr 2008/11, s. 9-15;
 • J. Jerzmanowski, Praktyczne aspekty tworzenia i organizacji spółek komandytowych z udziałem spółek z o.o. jako komplementariuszy, Przegląd Prawa Handlowego nr 2010/12, s. 40-46;
 • J. Jerzmanowski, Podwyższenie kapitału zakładowego spółki przejmującej w toku tzw. „połączenia odwrotnego” – glosa do postanowienia Sądu Okręgowego w Kaliszu z 15.12.2009 r. (VI Ga 71/09), Glosa – Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach nr 2012/2, s. 82-87;
 • J. Jerzmanowski, Umorzenie akcji własnych nabytych przez spółkę przejmującą w toku połączenia odwrotnego, Przegląd Prawa Handlowego nr 2013/8, s. 44-49;
 • J. Jerzmanowski, Podwyższenie kapitału zakładowego spółki z o.o. dokonywane bez zmiany umowy spółki – glosa do uchwały składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z 17.01.2013 r. (III CZP 57/12), Glosa – Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach nr 2013/4, s. 54-64;
 • J. Jerzmanowski, Przesłanki zastosowania regulacji financial assistance (art. 345 KSH) w procesie wykupu menedżerskiego, Studia Prawa Prywatnego nr 2016/2, s. 17-34;
 • J. Jerzmanowski, Transfer of shares in municipal companies in the current legal reality, following the entry into force of the State-owned Property Management Rules Act of 2016, Kwartalnik Naukowy Prawo i Więź – 1/2020 r., s. 67-81;
 • J. Jerzmanowski, The growing popularity of remotely held meetings of management boards, supervisory boards and general meetings (shareholder meetings) as a manifestation of a digital revolution in company law: the case of amendments to Polish law in response to the COVID-19 pandemic, Journal of Economics, Business & Organization Research, 2020, s. 337-350;
 • J. Jerzmanowski, Nabycie przez spółkę zależną własnych udziałów albo akcji w procesie „podziału odwrotnego” spółki dominującej i dopuszczalność ich przyznania wspólnikom albo akcjonariuszom spółki dzielonej, Przegląd Prawa Handlowego nr 2022/4, s. 41-49;
 • Chałaczkiewicz-Ładna, T. Sójka, J. Jerzmanowski, To whom Polish directors owe their duties – between shareholder primacy and political agenda, European Business Law Review, Vol. 34, Issue 4 (2023), s. 665-694 (także na https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4179660);

więcej publikacji

Spółki, transakcje

Przesłanki zastosowania regulacji financial assistance (art. 345 KSH) w procesie wykupu menedżerskiego

Spółki, transakcje

Podwyższenie kapitału zakładowego spółki z o.o. dokonywane bez zmiany umowy spółki

Spółki, transakcje

Umorzenie akcji własnych nabytych przez spółkę przejmującą w toku połączenia odwrotnego

Spółki, transakcje

Podwyższenie kapitału zakładowego spółki przejmującej w toku tzw. połączenia odwrotnego