Przesłanki zastosowania regulacji financial assistance (art. 345 KSH) w procesie wykupu menedżerskiego

01.05.2016 / dr Jędrzej Jerzmanowski / Spółki, transakcje

Jednym z fenomenów współczesnego obrotu gospodarczego są wykupy menedżerskie spółek prawa handlowego(ang. Management Buyouts, MBO). W toku tych transakcji menedżerowie nabywają pakiety kontrolne udziałów albo akcji spółek, którymi zarządzają. Każdy wykup menedżerski jest inny. Na wybór optymalnej struktury dla konkretnej transakcji wpływa bardzo wiele czynników, m.in. wielkość wykupywanej spółki, jej sytuacja fi nansowa i organizacyjna, początkowa i docelowa struktura jej akcjonariatu, kondycja fi nansowa i potrzeby kapitałowe podmiotu wykupującego, jego skłonność do podejmowania ryzyka i akceptowalny przezeń poziom własnego zadłużania się, horyzont czasowy, w jakim wykupujący zamierza zrealizować zysk z inwestycji, możliwości optymalizacji podatkowej itp.

Studia Prawa Prywatnego nr 2(41)/2016 z dnia 01 maja 2016 r., str. 17-34.

Zapisz się
do newslettera


  Spółki, transakcje

  Wygrana kancelarii w sprawie o odwołanie likwidatora spółki z o.o.

  Spółki, transakcje

  Podwyższenie kapitału zakładowego spółki z o.o. dokonywane bez zmiany umowy spółki

  Spółki, transakcje

  Umorzenie akcji własnych nabytych przez spółkę przejmującą w toku połączenia odwrotnego

  Spółki, transakcje

  Podwyższenie kapitału zakładowego spółki przejmującej w toku tzw. połączenia odwrotnego

  Spółki, transakcje

  Praktyczne aspekty tworzenia i organizacji spółek komandytowych z udziałem spółek z o.o. jako komplementariuszy

  Spółki, transakcje

  „Financial assistance” po nowelizacji k.s.h.