„Financial assistance” po nowelizacji k.s.h.

15.11.2008 / dr Jędrzej Jerzmanowski / Spółki, transakcje

Ustawą z 13.06.2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych, dostosowującą prawo polskie między innymi do nowego brzmienia art. 23 Drugiej Dyrektywy,znowelizowano art. 345 k.s.h., uchylając generalny zakaz bezpośredniego lub pośredniego finansowania przez spółkę akcyjną nabywania lub obejmowania emitowanych przez nią akcji. Jest to zmiana od dłuższego czasu oczekiwana przez rynek, który zakaz „financial assistance” postrzegał jako niepotrzebną barierę dla transakcji wykupów lewarowanych (LBO) i menedżerskich (MBO). Poprzednie brzmienie art. 345 k.s.h. budziło liczne kontrowersje. Warto więc rozważyć, na ile znowelizowana treść tego przepisu rozwiązuje dotychczasowe problemy i czy nie nastręcza nowych wątpliwości.

Przegląd Prawa Handlowego nr 11/2008, str. 9-16.

Artykuł napisany wspólnie z Tomaszem Sójką.

Artykuł niedostępny w formie elektronicznej.

Zapisz się
do newslettera


  Spółki, transakcje

  Przesłanki zastosowania regulacji financial assistance (art. 345 KSH) w procesie wykupu menedżerskiego

  Spółki, transakcje

  Wygrana kancelarii w sprawie o odwołanie likwidatora spółki z o.o.

  Spółki, transakcje

  Podwyższenie kapitału zakładowego spółki z o.o. dokonywane bez zmiany umowy spółki

  Spółki, transakcje

  Umorzenie akcji własnych nabytych przez spółkę przejmującą w toku połączenia odwrotnego

  Spółki, transakcje

  Podwyższenie kapitału zakładowego spółki przejmującej w toku tzw. połączenia odwrotnego

  Spółki, transakcje

  Praktyczne aspekty tworzenia i organizacji spółek komandytowych z udziałem spółek z o.o. jako komplementariuszy