Praktyczne aspekty tworzenia i organizacji spółek komandytowych z udziałem spółek z o.o. jako komplementariuszy

05.12.2010 / dr Jędrzej Jerzmanowski / Spółki, transakcje

Spółki komandytowe z udziałem spółek z ograniczoną odpowiedzialnością jako komplementariuszy (dalej jako spółki z o.o. sp. k.), z uwagi na swe niewątpliwe zalety związane głównie z połączeniem ograniczenia odpowiedzialności za prowadzenie działalności gospodarczej z pojedynczym opodatkowaniem zysków, systematycznie stają się w Polsce coraz popularniejsze, będąc dzisiaj widocznym elementem życia gospodarczego. W konsekwencji, rośnie zainteresowanie doktryny takimi spółkami, co znajduje wyraz w coraz liczniejszych publikacjach na ich temat. Najczęściej analizom poddawane są zasady funkcjonowania spółek z o.o. sp. k. oraz przyczyny ich popularności. Mniejszy nacisk kładzie się natomiast na problematykę tworzenia i organizacji takich spółek, podczas gdy w ich toku ujawnia się znaczna liczba ważkich problemów praktycznych wymagających – jak się wydaje – odrębnego i kompleksowego omówienia. Artykuł jest próbą usystematyzowania najważniejszych spośród praktycznych problemów związanych z tworzeniem i organizacją atypowych spółek handlowych, do jakich zalicza się spółki z o.o. sp. k.

Przegląd Prawa Handlowego nr 12/2010, str. 40-46.

Zapisz się
do newslettera


  Spółki, transakcje

  Przesłanki zastosowania regulacji financial assistance (art. 345 KSH) w procesie wykupu menedżerskiego

  Spółki, transakcje

  Wygrana kancelarii w sprawie o odwołanie likwidatora spółki z o.o.

  Spółki, transakcje

  Podwyższenie kapitału zakładowego spółki z o.o. dokonywane bez zmiany umowy spółki

  Spółki, transakcje

  Umorzenie akcji własnych nabytych przez spółkę przejmującą w toku połączenia odwrotnego

  Spółki, transakcje

  Podwyższenie kapitału zakładowego spółki przejmującej w toku tzw. połączenia odwrotnego

  Spółki, transakcje

  „Financial assistance” po nowelizacji k.s.h.