4 spółki zajmujące się gospodarką odpadami w stałej obsłudze prawnej Kancelarii

02.12.2013 / Z życia Kancelarii

Kancelaria zawarła umowę obsługi prawnej czterech wielkopolskich spółek, której przedmiotem jest obsługa prawna całokształtu stosunków prawnych związanych ze sferą gospodarowania odpadami komunalnymi, których stronami są te spółki. W szczególności w ramach umów Kancelaria reprezentowała będzie wymienione podmioty w stosunkach ze Związkiem Międzygminnym „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” oraz organami administracji publicznej, a także sporządzała opinie prawne dotyczące wykładni przepisów ustawy o odpadach, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawy Prawo ochrony środowiska.

Zapisz się
do newslettera


  Z życia Kancelarii

  Rekrutacja

  Z życia Kancelarii

  Rekrutacja

  Z życia Kancelarii

  Ranking Kancelarii 2023

  Z życia Kancelarii

  Kancelaria po­szu­ku­je prawników ze zna­jo­mo­ścią pra­wa za­mó­wień pu­blicz­nych i do­świad­cze­niem z za­kre­su ob­słu­gi po­stę­po­wań o udzie­le­nie za­mó­wie­nia pu­blicz­ne­go

  Z życia Kancelarii

  Kancelaria po­szu­ku­je radców prawnych z doświadczeniem z zakresu obsługi spółek komunalnych lub jednostek samorządu terytorialnego

  Z życia Kancelarii

  Nasz 10., jubileuszowy start w rankingu