Kancelaria obejmuje stałą obsługą prawną kolejną gminę

30.04.2011 / Z życia Kancelarii

Z początkiem maja b.r. Kancelaria objęła stałą obsługą prawną (w pełnym zakresie) gminę położoną na terenie powiatu grodziskiego. To kolejna wielkopolska gmina, na rzecz której zaczęliśmy w 2011 r. świadczenie usług stałej obsługi prawnej.

Świadcząc usługi tego typu na rzecz jednostek samorządu terytorialnego zapewniamy zarówno cykliczną obecność radcy prawnego w urzędzie gminy, jak i bieżący codzienny kontakt telefoniczny i emailowy.

Przygotowujemy projekty uchwał rad gmin, zarządzeń wójtów, burmistrzów i prezydentów, opiniujemy umowy i inne pisma, wspieramy gminy w wykonywaniu efektywnego nadzoru właścicielskiego nad spółkami, doradzamy także w sprawach ponadstandardowych, jak np. procedury prywatyzacyjne, restrukturyzacyjne, koncesyjne lub PP-P i in.

Zapraszamy do współpracy.

Zapisz się
do newslettera


  Z życia Kancelarii

  Rekrutacja

  Z życia Kancelarii

  Rekrutacja

  Z życia Kancelarii

  Ranking Kancelarii 2023

  Z życia Kancelarii

  Kancelaria po­szu­ku­je prawników ze zna­jo­mo­ścią pra­wa za­mó­wień pu­blicz­nych i do­świad­cze­niem z za­kre­su ob­słu­gi po­stę­po­wań o udzie­le­nie za­mó­wie­nia pu­blicz­ne­go

  Z życia Kancelarii

  Kancelaria po­szu­ku­je radców prawnych z doświadczeniem z zakresu obsługi spółek komunalnych lub jednostek samorządu terytorialnego

  Z życia Kancelarii

  Nasz 10., jubileuszowy start w rankingu