Kancelaria reprezentuje lubuską gminę w znaczącym sporze z generalnym wykonawcą projektu współfinansowanego z Funduszu Spójności

22.08.2012 / Z życia Kancelarii

Kancelaria podjęła się reprezentacji gminy z województwa lubuskiego w sporze z generalnym wykonawcą projektu współfinansowanego z Funduszu Spójności, w ramach którego miała zostać skanalizowana znaczna część gminy. Projekt obejmuje ponadto modernizację oczyszczalni ścieków i rozbudowę stacji uzdatniania wody. Umową z generalnym wykonawcą została wypowiedziana przez Gminę w lipcu 2012 r. z powodów leżących po stronie wykonawcy. Wartość projektu wynosi ponad 106 mln zł.

Zapisz się
do newslettera


  Z życia Kancelarii

  Rekrutacja

  Z życia Kancelarii

  Rekrutacja

  Z życia Kancelarii

  Ranking Kancelarii 2023

  Z życia Kancelarii

  Kancelaria po­szu­ku­je prawników ze zna­jo­mo­ścią pra­wa za­mó­wień pu­blicz­nych i do­świad­cze­niem z za­kre­su ob­słu­gi po­stę­po­wań o udzie­le­nie za­mó­wie­nia pu­blicz­ne­go

  Z życia Kancelarii

  Kancelaria po­szu­ku­je radców prawnych z doświadczeniem z zakresu obsługi spółek komunalnych lub jednostek samorządu terytorialnego

  Z życia Kancelarii

  Nasz 10., jubileuszowy start w rankingu