Kancelaria wygrywa dwie sprawy prowadzone w trybie wyborczym

13.11.2014 / Z życia Kancelarii

W dniu dzisiejszym, prawomocnym postanowieniem Sądu Apelacyjnego w Poznaniu, pomyślnie dla naszego klienta – kandydata do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego – zakończyło się prowadzone w trybie wyborczym postępowanie, w którym Kancelaria domagała się m.in. opublikowania sprostowania nieprawdziwych informacji rozpowszechnianych przez lokalne media w okresie trwającej kampanii wyborczej a także publikacji przeprosin i wpłacenia kwoty pieniężnej na rzecz organizacji pożytku publicznego.

Spór w niniejszej sprawie koncentrował się wokół wykładni przepisów Kodeksu Wyborczego, w szczególności zaś kontrowersję wzbudzała przyjęta przez Sąd pierwszej instancji definicja pojęcia agitacji wyborczej oraz materiału wyborczego. Sąd drugiej instancji, rozpoznając w trybie wyborczym wniesiony przez Kancelarię środek zaskarżenia podzielił zaproponowaną w zażaleniu wykładnię przepisów Kodeksu Wyborczego i zmienił wcześniejsze, niekorzystne dla naszego klienta rozstrzygnięcie wydane przez Sąd Okręgowy.

Orzeczenie kończące postępowanie w sprawie wyróżnia się na tle dotychczasowego orzecznictwa sądów powszechnych, ponieważ wyraźnie wskazuje na dopuszczalność stosowania rozszerzającej wykładni pojęcia agitacji wyborczej i zwraca uwagę na cel postępowania prowadzonego w trybie wyborczym, jakim jest ochrona opinii publicznej przez publikacją nieprawdziwych informacji dotyczących kandydatów i zapobieganie zniekształceniom ocen wyborców.

To już drugie w ciągu kilku dni zwycięstwo Kancelarii w sprawie prowadzonej w trybie wyborczym. Kilka dni temu reprezentowaliśmy redaktora naczelnego jednego z popularnych portali informacyjnych, na którym ukazał się artykuł relacjonujący zapis rozmowy prowadzonej na temat nieprawidłowości w obrocie gruntami jednej z wielkopolskich gmin.

W publikacji tej władze gminy dopatrzyły się cech agitacji wyborczej, jednak stanowiska tego nie podzielił ani Sąd Okręgowy, rozpoznający sprawę w pierwszej instancji, ani Sąd Apelacyjny w Poznaniu.

W uzasadnieniu rozstrzygnięcia wskazano, że zadaniem prasy i dziennikarzy jest piętnowanie negatywnych zjawisk w życiu publicznym, a korzystanie z trybu określonego w kodeksie wyborczym nie może tego prawa naruszać. Ponadto, Sąd Apelacyjny podzielił stanowisko reprezentowane przez Kancelarię, zgodnie z którym nie każdy publikowany w okresie wyborczym materiał można uznać za materiał wyborczy, szczególnie zaś nie jest materiałem wyborczym publikacja nie zawierająca żadnych nazwisk, nie odwołująca się do wyborów samorządowych i nie zniechęcająca do głosowania na konkretną osobę.

Oba postanowienia Sądu Apelacyjnego są prawomocne i ostatecznie kończą postępowanie w sprawach.

Z ramienia Kancelarii obie sprawy prowadziła adw. Katarzyna Jerzmanowska.

Zapisz się
do newslettera


  Z życia Kancelarii

  Rekrutacja

  Z życia Kancelarii

  Rekrutacja

  Z życia Kancelarii

  Ranking Kancelarii 2023

  Z życia Kancelarii

  Kancelaria po­szu­ku­je prawników ze zna­jo­mo­ścią pra­wa za­mó­wień pu­blicz­nych i do­świad­cze­niem z za­kre­su ob­słu­gi po­stę­po­wań o udzie­le­nie za­mó­wie­nia pu­blicz­ne­go

  Z życia Kancelarii

  Kancelaria po­szu­ku­je radców prawnych z doświadczeniem z zakresu obsługi spółek komunalnych lub jednostek samorządu terytorialnego

  Z życia Kancelarii

  Nasz 10., jubileuszowy start w rankingu