Kancelaria wygrywa przed Sądem Najwyższym precedensowy spór z zakresu prawa spółek

26.02.2013 / Z życia Kancelarii

Orzeczeniem Sądu Najwyższego z dnia 26.02.2013 r. zakończył się blisko dwuletni spór reprezentowanego przez Kancelarię wspólnika mniejszościowego spółki z o.o. z tą spółką. Powództwem o stwierdzenie nieważności, ewentualnie o uchylenie uchwały zaskarżono uchwałę zgromadzenia wspólników w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego bez zmiany umowy spółki na mocy której udział jednego ze wspólników (pozbawionego w uchwale prawa pierwszeństwa) mógł spaść o kilkanaście procent (bez żadnego ekwiwalentu).

Spór miał charakter precedensowy ponieważ najnowsze w chwili składania pozwu orzeczenie Sądu Najwyższego wydane w tej materii (z dnia 14.05.2010 r., sygn. akt II CSK 505/09) było niekorzystne dla powoda (przełamując wcześniejszą linię orzeczniczą zapoczątkowaną uchwałą z dnia 15.12.2006 r., sygn. akt III CZP 132/06).

Aktualnie Sąd Najwyższy stanął na stanowisku, iż w następstwie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki z o.o. podjętej bez zmiany umowy spółki nowe udziały w podwyższonym kapitale zakładowym mogą zostać objęte jedynie przez wszystkich dotychczasowych wspólników spółki, w stosunku do ich dotychczasowych udziałów. Nie można zatem pozbawić w tym trybie jednego ze wspólników przysługującego mu prawa pierwszeństwa a tym samym doprowadzić do obniżenia jego udziału w kapitale zakładowym wbrew jego woli.

Wartość przedmiotu sporu opiewała na kilka milionów złotych. Sprawę po stronie Kancelarii prowadził r. pr. Jędrzej Jerzmanowski. Korzystne dla powoda były orzeczenia sądów wszystkich instancji (też okręgowego i apelacyjnego).

Zapisz się
do newslettera


  Z życia Kancelarii

  Rekrutacja

  Z życia Kancelarii

  Rekrutacja

  Z życia Kancelarii

  Ranking Kancelarii 2023

  Z życia Kancelarii

  Kancelaria po­szu­ku­je prawników ze zna­jo­mo­ścią pra­wa za­mó­wień pu­blicz­nych i do­świad­cze­niem z za­kre­su ob­słu­gi po­stę­po­wań o udzie­le­nie za­mó­wie­nia pu­blicz­ne­go

  Z życia Kancelarii

  Kancelaria po­szu­ku­je radców prawnych z doświadczeniem z zakresu obsługi spółek komunalnych lub jednostek samorządu terytorialnego

  Z życia Kancelarii

  Nasz 10., jubileuszowy start w rankingu