Kolejna procedura restrukturyzacyjna z udziałem Kancelarii zakończona w założonej dacie

29.04.2016 / Z życia Kancelarii

Ze skutkiem na dzień 29.04.2016 r. Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS zarejestrował podział znaczącego przedsiębiorstwa działającego w branży budowlanej, z siedzibą na terenie Województwa Mazowieckiego. Podział został przeprowadzony w trybie art. 529 par. 1 pkt 4 K.s.h., tj. przez wydzielenie zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki dzielonej na inną, już istniejącą spółkę.

Tym samym, zakończył się trwający kilka miesięcy okres restrukturyzacji spółek. W związku z wyłączeniem ze spółki dzielonej zorganizowanej części jej przedsiębiorstwa, obniżeniu uległ jej kapitał zakładowy, przy jednoczesnym podwyższeniu kapitału zakładowego spółki przejmującej. 

Interesujący aspekt procesu podziałowego był taki, że w jego ramach dokonano także „rozdzielenia spółki” pomiędzy jej dwóch udziałowców. W następstwie podziału każdy ze wspólników posiadających po 50% udziałów w spółce dzielonej został 100% udziałowcem – odpowiednio – spółki dzielonej bądź spółki przejmującej. To dla obu wspólników ważna restrukturyzacja, która pozwala im na odrębne rozwijanie obu spółek w oparciu o własne wizje rozwojowe.

Doradcą spółek uczestniczących w podziale, koordynującym całość procesu restrukturyzacji była nasza kancelaria, odpowiadająca za kompleksową obsługę procedury podziałowej (począwszy od doradztwa na etapie opracowywania koncepcji podziałowej, poprzez przygotowanie planu podziału wraz z załącznikami i pozostałej części niezbędnej dokumentacji oraz obsługę fazy właścicielskiej podziału, a skończywszy na reprezentacji sądowej na etapie rejestrowym).

Podział został zarejestrowany dokładnie w założonej dacie. Sąd Rejestrowy nie dopatrzył się żadnych braków merytorycznych lub formalnych na żadnym z etapów postępowania podziałowego.

Projekt obsługiwał zespół prawników Kancelarii pod kierownictwem mec. Jędrzeja Jerzmanowskiego.

Zapisz się
do newslettera


  Z życia Kancelarii

  Rekrutacja

  Z życia Kancelarii

  Rekrutacja

  Z życia Kancelarii

  Ranking Kancelarii 2023

  Z życia Kancelarii

  Kancelaria po­szu­ku­je prawników ze zna­jo­mo­ścią pra­wa za­mó­wień pu­blicz­nych i do­świad­cze­niem z za­kre­su ob­słu­gi po­stę­po­wań o udzie­le­nie za­mó­wie­nia pu­blicz­ne­go

  Z życia Kancelarii

  Kancelaria po­szu­ku­je radców prawnych z doświadczeniem z zakresu obsługi spółek komunalnych lub jednostek samorządu terytorialnego

  Z życia Kancelarii

  Nasz 10., jubileuszowy start w rankingu