Książka „Parterstwo publiczno-prywatne a prywatyzacja”

19.08.2005 / Z życia Kancelarii

W przygotowaniu wydanie książki dla wójtów, burmistrzów, prezydentów, starostów i marszałków województw pod tytułem: „Partnerstwo publiczno-prywatne a prywatyzacja”.

28 lipca Sejm uchwalił ustawę o partnerstwie publiczno-prywatnym, regulującą kwestię współpracy podmiotów publicznych z sektorem prywatnym w zakresie realizacji zadań publicznych. Ustawa dopuszcza udział partnerów prywatnych poprzez możliwość finansowania inwestycji publicznych i późniejszego użytkowania i pobierania pożytków z tych inwestycji przez partnera prywatnego.

Książka „Partnerstwo publiczno-prywatne a prywatyzacja” przedstawia regulację ustawową w kontekście dotychczasowych doświadczeń partnerstwa publiczno-prywatnego. W książce przedstawiono jednocześnie problematykę prywatyzacji pośredniej przedsiębiorstw komunalnych dla celu porównania prywatyzacji z nową instytucją wpływającą na kształt gospodarki komunalnej jaką jest partnerstwo publiczno-prywatne.

Książka jest napisana przystępnym językiem przez praktyków gospodarki komunalnej firmy Business Expert. Zawiera ona niezbędne informacje dla rozważenia różnych form współpracy wójtów, burmistrzów, prezydentów, starostów i marszałków województw z inwestorami prywatnymi w zakresie organizacji wykonywania usług publicznych.

Roboczy termin ukazania się książki to 1 września 2005.

Książka w cenie 50,00 zł. Zamówienia należy nadsyłać faxem lub pocztą, z jednoczesną wpłatą należności na konto: 94 1090 1362 0000 0000 6301 9149.

Zapisz się
do newslettera


  Z życia Kancelarii

  Rekrutacja

  Z życia Kancelarii

  Rekrutacja

  Z życia Kancelarii

  Ranking Kancelarii 2023

  Z życia Kancelarii

  Kancelaria po­szu­ku­je prawników ze zna­jo­mo­ścią pra­wa za­mó­wień pu­blicz­nych i do­świad­cze­niem z za­kre­su ob­słu­gi po­stę­po­wań o udzie­le­nie za­mó­wie­nia pu­blicz­ne­go

  Z życia Kancelarii

  Kancelaria po­szu­ku­je radców prawnych z doświadczeniem z zakresu obsługi spółek komunalnych lub jednostek samorządu terytorialnego

  Z życia Kancelarii

  Nasz 10., jubileuszowy start w rankingu