Książka pt. „Wodociągi i kanalizacja – praktyka i prawo” już w sprzedaży

09.04.2012 / Z życia Kancelarii

Nakładem wydawnictwa naszej partnerskiej firmy – Business Expert Z. Jerzmanowski sp. j. ukazała się książka pt. „Wodociągi i Kanalizacja – praktyka i prawo”.

To unikalna książka, napisana dla praktyków, przez praktyków o praktyce i żywotnych problemach (aktualnych i przyszłych) wodociągów i kanalizacji, takich jak np.:

 • poprawne sporządzanie i zatwierdzanie taryf,
 • obrona przez roszczeniami dotyczącymi urządzeń przesyłowych (w tym o ustanowienie służebności i zapłatę wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z gruntów),
 • zwalczane przez UOKiK praktyki monopolistyczne w wodociągach i kanalizacji,
 • osady ściekowe,
 • wspólne z innymi gminami wykonywanie zadań wodociągowokanalizacyjnych,
 • sektorowe zamówienia publiczne,
 • konsolidacja, prywatyzacja i pp-p w sektorze.

Autorski zespół praktyków to: szefowie firm wodociągowych, a w tym dr Tadeusz Rzepecki (Prezes Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie), Kazimierz Łątkowski (ekspert krajowy w zakresie gospodarki komunalnej), mec. Łukasz Ciszewski (ekspert krajowy w zakresie wodociągów i kanalizacji) wraz z zespołem radców prawnych obsługujących kilkadziesiąt przedsiębiorstw wodociągowych.

Spis treści książki:

 1. Wstęp (mec. Zygmunt Jerzmanowski).
 2. Główne wyzwania stojące przed branżą wodociągowo – kanalizacyjną (dr Tadeusz Rzepecki).
 3. Wywiad – 100 lat Wodociągów Średzkich – i co dalej? (Kazimierz Łatkowski).
 4. Zasady uchwalania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych – zagadnienia wybrane (mec. Łukasz Ciszewski).
 5. Opłaty abonamentowe (mec. Łukasz Ciszewski).
 6. Możliwości ustalania taryf za ścieki opadowe i roztopowe (mec. Łukasz Ciszewski).
 7. Status urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w świetle art. 49 kodeksu cywilnego oraz zasady odpłatnego przejmowania urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych (mec. Łukasz Ciszewski).
 8. Przyłącze wodociągowe – wykładnia pojęcia (mec. Łukasz Ciszewski).
 9. Odprowadzanie ścieków przemysłowych – prawa i obowiązki dostawców i odbiorców ścieków (mec. Łukasz Ciszewski).
 10. Problematyka praktyk monopolistycznych – orzecznictwo antymonopolowe (mec. Tymoteusz Płonka).
 11. Zamówienia sektorowe oraz prawo zamówień publicznych przy finansowaniu inwestycji ze środków pomocowych (mec. Tymoteusz Płonka).
 12. Służebność przesyłu wody i ścieków – stan obecny i planowane zmiany (mec. Paweł Michalski).
 13. Gospodarka osadowa w Polsce – możliwości i zagrożenia (Andrzej Wójtowicz).
 14. Organizacja usług wodociągowo-ściekowych (mec. Zygmunt Jerzmanowski).
 15. Zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków (mec. Rafał Saniuk).
 16. Kierunki restrukturyzacji organizacyjno – prawnych w sektorze wodociągowo – kanalizacyjnym (mec. Zygmunt Jerzmanowski).
 17. Konsolidacja przedsiębiorstw i majątków wodociągowo-kanalizacyjnych (mec. Jędrzej Jerzmanowski).
 18. Praktyczne problemy zarządzania przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym na przykładzie MPWiK sp. z o.o. w Lesznie (Mariusz Kucharski.

Ulotka na temat książki wraz ze spisem treści w formacie PDF do pobrania -> tutaj pdf

Formularz zamówienia do pobrania -> tutaj pdf

Informacja telefoniczna:

Aneta Gogolewska, Marlena Semba – 61 852 12 78.

Zamówienia można nadsyłać pocztą, faxem na nr 61 852 12 80 lub e-mailem: kancelaria@businessexpert.pl.

Zapisz się
do newslettera


  Z życia Kancelarii

  Rekrutacja

  Z życia Kancelarii

  Rekrutacja

  Z życia Kancelarii

  Ranking Kancelarii 2023

  Z życia Kancelarii

  Kancelaria po­szu­ku­je prawników ze zna­jo­mo­ścią pra­wa za­mó­wień pu­blicz­nych i do­świad­cze­niem z za­kre­su ob­słu­gi po­stę­po­wań o udzie­le­nie za­mó­wie­nia pu­blicz­ne­go

  Z życia Kancelarii

  Kancelaria po­szu­ku­je radców prawnych z doświadczeniem z zakresu obsługi spółek komunalnych lub jednostek samorządu terytorialnego

  Z życia Kancelarii

  Nasz 10., jubileuszowy start w rankingu