PGKiM w Lubsku – zakończenie procedury podziału spółki przez wydzielenie

30.06.2011 / Z życia Kancelarii

Ze skutkiem na dzień 28.06.2011 r. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze zarejestrował podział Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubsku sp. z o.o. (zwanej dalej „PGKiM”), dokonany w trybie ar. 529 par. 1 pkt 4 K.s.h., tj. przez wydzielenie zorganizowanej części jej przedsiębiorstwa obejmującej Zakład Wodociągów i Kanalizacji na inną, już istniejącą spółkę ze 100% udziałem Gminy Lubsko, działającą pod firmą „Lubskie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o.” (zwaną dalej „LWiK”).

Tym samym, zakończył się trwający kilka miesięcy okres restrukturyzacji spółek. W związku z wyłączeniem z PGKiM jednej, zorganizowanej części jej przedsiębiorstwa (działającej w branży wodociągowo-kanalizacyjnej), obniżeniu uległ kapitał zakładowy PGKiM, przy jednoczesnym podwyższeniu kapitału zakładowego LWiK.

To ważna dla Gminy Lubsko restrukturyzacja, która pozwala scalić w ramach jednego podmiotu całość działalności i majątku wodociągowo-kanalizacyjnego Gminy, dotychczas rozproszonego w trzech podmiotach: samej Gminie, wielobranżowej komunalnej spółce PGKiM oraz zakładzie budżetowym na oczyszczalni ścieków. Pozwala to na wykorzystanie środków unijnych przyznanych Gminie Lubsko na gospodarkę ściekową.

Doradcą spółek uczestniczących w podziale, koordynującym całość procesu restrukturyzacji była opierająca się na naszym potencjale prawniczym firma Centrum Konsultingu Business Expert sp. z o.o. sp. k., odpowiadająca za kompleksową obsługę procedury podziałowej (począwszy od doradztwa na etapie opracowywania koncepcji wydzielenia majątku wodociągowo-kanalizacyjnego z PGKiM, poprzez przygotowanie planu podziału PGKiM wraz z załącznikami i pozostałej części niezbędnej dokumentacji oraz obsługę fazy właścicielskiej połączenia, a skończywszy na reprezentacji sądowej na etapie rejestrowym). Procedurę przeprowadzono przy współudziale naszych prawników.

Podział został zarejestrowany dokładnie w założonej dacie. Sąd Rejestrowy nie dopatrzył się żadnych braków merytorycznych lub formalnych na żadnym z etapów postępowania podziałowego.

Zapisz się
do newslettera


  Z życia Kancelarii

  Rekrutacja

  Z życia Kancelarii

  Rekrutacja

  Z życia Kancelarii

  Ranking Kancelarii 2023

  Z życia Kancelarii

  Kancelaria po­szu­ku­je prawników ze zna­jo­mo­ścią pra­wa za­mó­wień pu­blicz­nych i do­świad­cze­niem z za­kre­su ob­słu­gi po­stę­po­wań o udzie­le­nie za­mó­wie­nia pu­blicz­ne­go

  Z życia Kancelarii

  Kancelaria po­szu­ku­je radców prawnych z doświadczeniem z zakresu obsługi spółek komunalnych lub jednostek samorządu terytorialnego

  Z życia Kancelarii

  Nasz 10., jubileuszowy start w rankingu