Prezentacja części praktycznych doświadczeń Kancelarii z zakresu łączenia spółek w monograficznym wydaniu wspólnoty pt. „Łączenie spółek komunalnych”

27.05.2011 / Z życia Kancelarii

„Łączenie spółek prawa handlowego ma szansę stać się w niedługim czasie pierwszoplanową procedurą restrukturyzacyjną wśród spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego”

(…)

Zapraszamy do zapoznania się z monograficznym numerem Wspólnoty nr 22/2011 z dnia 28 maja 2011 r. pt. „Łączenie spółek komunalnych”, w którym ukazała się seria artykułów autorstwa r. pr. Jędrzeja Jerzmanowskiego na temat połączeń spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego.

Artykuły przedstawiają problematykę łączenia spółek komunalnych w ujęciu praktycznym bazującym na praktycznych doświadczeniach zespołu naszych prawników doradzajacych w ostatnich latach przy szeregu procesów połączeniowych, w tym m. in. przy:

 • połączeniu przez przejęcie (na podstawie art. 492 par. 1 pkt 1 K.s.h.) trzech poznańskich towarzystw budownictwa społecznego, tj.: Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o., Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Nasz Dom” sp. z o.o. i Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Wielkopolska” sp. z o.o., o łącznej wartości sum bilansowych łączących się spółek, według stanu na dzień sporządzenia planu połączenia, wynoszącej ok. 550.000.000,00 zł. – co było jedną z największych fuzji w Polsce sfinalizowanych w 2009 r..
 • skomplikowanym i bardzo ciekawym procesie połączenia odwrotnego (tj. przejęcia spółki dominującej przez spółkę zależną) dotyczącym spółek pod firmami: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych DROBUD S.A. i Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe KANBUD sp. z o.o. w Jarocinie,
 • szeregu transformacji i fuzji dokonywanych w Dorzeczu Parsęty, obejmujących 22 przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne, wskutek których powstały trzy wielogminne spółki prawa handlowego, dokonywanych w celu pozyskania środków unijnych opiewających na kwotę ok. 600 mln zł (jeden z największych w Polsce projektów współfinansowanych z Funduszu Spójności).

Zapisz się
do newslettera


  Z życia Kancelarii

  Rekrutacja

  Z życia Kancelarii

  Rekrutacja

  Z życia Kancelarii

  Ranking Kancelarii 2023

  Z życia Kancelarii

  Kancelaria po­szu­ku­je prawników ze zna­jo­mo­ścią pra­wa za­mó­wień pu­blicz­nych i do­świad­cze­niem z za­kre­su ob­słu­gi po­stę­po­wań o udzie­le­nie za­mó­wie­nia pu­blicz­ne­go

  Z życia Kancelarii

  Kancelaria po­szu­ku­je radców prawnych z doświadczeniem z zakresu obsługi spółek komunalnych lub jednostek samorządu terytorialnego

  Z życia Kancelarii

  Nasz 10., jubileuszowy start w rankingu