Rozszerzenie składu wspólników Kancelarii

04.05.2021 / Z życia Kancelarii

Z dniem 30 kwietnia 2021 r. do grona wspólników Kancelarii Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski i Wspólnicy sp. k. dołączył Pan mec. Tymoteusz Płonka.

Mec. Płonka, jako szef praktyki zamówień publicznych, infrastruktury i inwestycji, odpowiada za tę sferę działalności doradczej naszej kancelarii.

Rozszerzenie składu wspólniczego Kancelarii jest nie tylko wyrazem uznania dla wieloletniej i wielce efektywnej pracy Pana mec. Tymoteusza Płonki, ale także odpowiedzią na stale rosnące zapotrzebowanie na nasze usługi w obszarach, za które odpowiada Pan Mecenas. Dokonujemy zmian organizacyjnych, aby jeszcze lepiej reagować na potrzeby naszych aktualnych i przyszłych klientów.

Z wyrazami szacunku

Wspólnicy Kancelarii

Zapisz się
do newslettera


  Z życia Kancelarii

  Rekrutacja

  Z życia Kancelarii

  Rekrutacja

  Z życia Kancelarii

  Ranking Kancelarii 2023

  Z życia Kancelarii

  Kancelaria po­szu­ku­je prawników ze zna­jo­mo­ścią pra­wa za­mó­wień pu­blicz­nych i do­świad­cze­niem z za­kre­su ob­słu­gi po­stę­po­wań o udzie­le­nie za­mó­wie­nia pu­blicz­ne­go

  Z życia Kancelarii

  Kancelaria po­szu­ku­je radców prawnych z doświadczeniem z zakresu obsługi spółek komunalnych lub jednostek samorządu terytorialnego

  Z życia Kancelarii

  Nasz 10., jubileuszowy start w rankingu