Skuteczna reprezentacja klienta w sporze z towarzystwem ubezpieczeniowym o zapłatę należności z tytułu gwarancji ubezpieczeniowej

09.08.2013 / Z życia Kancelarii

Sukcesem zakończyły się starania jednej z gmin województwa lubuskiego o wypłatę należności z tytułu gwarancji ubezpieczeniowej ustanowionej w ramach prowadzonej przez gminę inwestycji współfinansowanej z Funduszu Spójności o wartości 100 milionów złotych.

W związku z nienależytym wykonaniem umowy przez generalnego wykonawcę projektu (i wypowiedzeniem mu przez Gminę umowy z przyczyn leżących po jego stronie), Gmina dochodziła swych roszczeń od gwaranta – jednego z wiodących na polskim rynku towarzystw ubezpieczeniowych.

Na etapie przedprocesowym gwarant, pomimo wielokrotnych wezwań ze strony Gminy, przez przeszło rok uchylał się od wypłaty należności. Sytuacja zmieniła się po wytoczeniu przez Kancelarię powództwa o zapłatę przedmiotowej kwoty. Gwarant już cztery dni po doręczeniu mu pozwu dokonał wpłaty całości należności (wraz z odsetkami za opóźnienie) na rachunek Gminy, uznając tym samym swoją odpowiedzialność względem beneficjenta gwarancji.

Uzyskane środki pozwolą Gminie kontynuować realizację zaplanowanej inwestycji. Warto także podkreślić, że złożenie w treści pozwu uwzględnionego przez sąd wniosku o częściowe zwolnienie Gminy od opłaty sądowej (która przy omawianej wartości przedmiotu sporu standardowo wynosi 100.000 zł), pozwoliło Gminie w znaczący sposób ograniczyć wydatki związane z dochodzeniem należnej jej kwoty.

Sprawę z ramienia Kancelarii prowadzili r. pr. Tymoteusz Płonka, r. pr. Aneta Misiąg i apl. radc. Aleksandra Misiun.

Przedmiotowy proces to tylko jedno z szeregu postępowań wynikłych na tle sporu Gminy z generalnym wykonawcą projektu (obejmującego modernizację oczyszczalni ścieków, rozbudowę stacji uzdatniania wody i skanalizowanie znacznej części Gminy).

Zapisz się
do newslettera


  Z życia Kancelarii

  Rekrutacja

  Z życia Kancelarii

  Rekrutacja

  Z życia Kancelarii

  Ranking Kancelarii 2023

  Z życia Kancelarii

  Kancelaria po­szu­ku­je prawników ze zna­jo­mo­ścią pra­wa za­mó­wień pu­blicz­nych i do­świad­cze­niem z za­kre­su ob­słu­gi po­stę­po­wań o udzie­le­nie za­mó­wie­nia pu­blicz­ne­go

  Z życia Kancelarii

  Kancelaria po­szu­ku­je radców prawnych z doświadczeniem z zakresu obsługi spółek komunalnych lub jednostek samorządu terytorialnego

  Z życia Kancelarii

  Nasz 10., jubileuszowy start w rankingu