Skuteczna reprezentacja przedsiębiorstwa wod.-kan. zagrożonego wysokimi karami administracyjnymi w postępowaniu przed WIOŚ

25.05.2009 / Z życia Kancelarii

Kancelaria Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski i Wspólnicy sp. k. reprezentowała jedno z wielkopolskich przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych w postępowaniu administracyjnym przed WIOŚ w Pile, w toku którego Spółce, pierwotnie zagrożonej administracyjnymi karami pieniężnymi przewyższającymi 5 mln zł, wymierzono karę w wysokości zaledwie ok. 560 tys. zł. Karę tę, zgodnie z wnioskiem Spółki odroczono następnie na podstawie art. 317 uPOŚ. Oznacza to, że pod warunkiem terminowego zrealizowania inwestycji wskazanej we wniosku, realna wartość zapłaconej kary będzie równa zeru.

Zapisz się
do newslettera


  Z życia Kancelarii

  Rekrutacja

  Z życia Kancelarii

  Rekrutacja

  Z życia Kancelarii

  Ranking Kancelarii 2023

  Z życia Kancelarii

  Kancelaria po­szu­ku­je prawników ze zna­jo­mo­ścią pra­wa za­mó­wień pu­blicz­nych i do­świad­cze­niem z za­kre­su ob­słu­gi po­stę­po­wań o udzie­le­nie za­mó­wie­nia pu­blicz­ne­go

  Z życia Kancelarii

  Kancelaria po­szu­ku­je radców prawnych z doświadczeniem z zakresu obsługi spółek komunalnych lub jednostek samorządu terytorialnego

  Z życia Kancelarii

  Nasz 10., jubileuszowy start w rankingu