Wodociągowe Warsztaty Prawne

10.04.2015 / Z życia Kancelarii

Kancelaria Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski i Wspólnicy sp.k. oraz Forum Dyskusyjne Wodociągów Polskich zapraszają na WODOCIĄGOWE WARSZTATY PRAWNE

– nową cykliczną formę szkolenia praktycznego dla zarządów i służb przedsiębiorstw wodociągowokanalizacyjnych w kluczowych problemach, jak np.:

 • roszczenia wobec przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych z tytułu służebności przesyłu i bezumownego korzystania z nieruchomości,
 • zagrożenia z tytułu praktyk monopolistycznych,
 • ścieki przemysłowe i osady ściekowe,
 • inwestycje infrastrukturalne i procesy sądowe na ich tle,
 • zatwierdzanie taryf,
 • oraz innych, zgłaszanych na bieżąco przez uczestników.

Celem Wodociągowych Warsztatów Prawnych jest wyposażenie służb wodociągowych w kompetencje pozwalające obronić się przedsiębiorstwom przed zagrożeniami związanymi z ww. problemami.

Warsztaty odbywać się będą w różnych miastach Polski, co znacząco skróci dystans między realizatorami Warsztatów a przedsiębiorstwami. Poszczególne spotkania będą monotematyczne.

Przedmiotem inauguracyjnego warsztatu będzie:

Obrona przed roszczeniami dotyczącymi służebności przesyłu, bezumownego korzystania z nieruchomości oraz odpłatnego przejęcia urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych.

Warsztaty poprowadzi ceniony, krajowy ekspert z dziedziny prawa wodociągowego – mec. Łukasz Ciszewski – dyrektor ds. prawnych naszej Kancelarii.

Warsztaty na ww. temat odbędą się w następujących miejscowościach i terminach (wg wyboru uczestników):

 1. Żyrardów – 7 maja 2015 r.,
 2. Legnica – 22 maja 2015 r.,
 3. Dąbrowa Górnicza – 29 maja 2015 r.,
 4. Poznań – 2 czerwca 205 r.

Dokładne wskazanie miejsc, w których odbędą się warsztaty nastąpi na 14 dni przed terminem szkolenia.

Cena za udział wynosi 520,00 zł netto/1 os. + VAT 23% i obejmuje:

 • udział w warsztatach,
 • materiały dydaktyczne,
 • obiad i przerwy kawowe.

Przedsiębiorstwom mającym umowę z naszą Kancelarią na stałą obsługę prawną przysługuje rabat w wysokości 10% (wówczas cena wynosi 468,00 zł netto/1 os. + VAT 23%).

Z uwagi na warsztatowy, bezpośredni sposób szkolenia, liczba uczestników każdego warsztatu ograniczona jest do 35 osób. O kwalifikacji uczestników decyduje kolejność zgłoszeń.

Szczegółowe informacje na temat Warsztatów otrzymać można pod nr tel. 502 232 855 lub 61 852 12 78.

Zgłoszenia należy przesyłać w terminie nie krótszym niż 21 dni przed datą konkretnych warsztatów faxem pod nr 61 852 12 80 lub e-mailem na adres: kancelaria@jerzmanowski.pl.

Możliwe jest wcześniejsze zgłaszanie problemów dotyczących przedmiotowej tematyki warsztatowej wyżej wskazaną drogą. Tematyka kolejnych warsztatów przedstawiona będzie w II kwartale roku.

Zapisz się
do newslettera


  Z życia Kancelarii

  Rekrutacja

  Z życia Kancelarii

  Rekrutacja

  Z życia Kancelarii

  Ranking Kancelarii 2023

  Z życia Kancelarii

  Kancelaria po­szu­ku­je prawników ze zna­jo­mo­ścią pra­wa za­mó­wień pu­blicz­nych i do­świad­cze­niem z za­kre­su ob­słu­gi po­stę­po­wań o udzie­le­nie za­mó­wie­nia pu­blicz­ne­go

  Z życia Kancelarii

  Kancelaria po­szu­ku­je radców prawnych z doświadczeniem z zakresu obsługi spółek komunalnych lub jednostek samorządu terytorialnego

  Z życia Kancelarii

  Nasz 10., jubileuszowy start w rankingu