XIX Kongres Gmin Wiejskich

19.09.2019 / Z życia Kancelarii

W dniach 18-19 września 2019 r. odbył się XIX Kongres Gmin Wiejskich organizowany przez Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej. Przedmiotem dyskusji tegorocznego Kongresu była szeroko pojęta tematyka ochrony środowiska. W części dotyczącej gospodarki wodnej (pt. „Wodne dylematy”) wziął udział mec. Łukasz Ciszewski, który omawiał zagadnienia dotyczące rozwiązań instytucjonalnych realizacji zadania własnego gmin wiejskich z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz gospodarowania nieczystościami. Wraz z przedstawicielami Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Saur Polska, mec. Łukasz Ciszewski wziął również udział w panelu dyskusyjnym. Uczestnicy poruszyli m.in. tematy z zakresu finansowania zadań w zakresie gospodarki wodno-ściekowej czy gospodarowania wodami wobec zagrożeń powodziowych i suszy.

Serdecznie dziękujemy za zaproszenie oraz niezwykle interesującą dyskusję!

Zapisz się
do newslettera


  Z życia Kancelarii

  Rekrutacja

  Z życia Kancelarii

  Rekrutacja

  Z życia Kancelarii

  Ranking Kancelarii 2023

  Z życia Kancelarii

  Kancelaria po­szu­ku­je prawników ze zna­jo­mo­ścią pra­wa za­mó­wień pu­blicz­nych i do­świad­cze­niem z za­kre­su ob­słu­gi po­stę­po­wań o udzie­le­nie za­mó­wie­nia pu­blicz­ne­go

  Z życia Kancelarii

  Kancelaria po­szu­ku­je radców prawnych z doświadczeniem z zakresu obsługi spółek komunalnych lub jednostek samorządu terytorialnego

  Z życia Kancelarii

  Nasz 10., jubileuszowy start w rankingu