Zakończenie 3-etapowej procedury przekształceniowej (tworzącej strukturę „sp. z o.o. & Co. sp. k.”)

15.04.2010 / Z życia Kancelarii

Z dniem 15.04.2010 r. Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu zarejestrował przekształcenie spółki jawnej z udziałem spółki z o.o. działającej w branży budownictwa drogowego w spółkę komandytową.

Tym samym zakończył się kilkumiesięczny, trójetapowy proces przekształceniowy, który miał na celu stworzenie z dwóch niepowiązanych ze sobą spółek (spółki z o.o. i spółki jawnej) struktury spółki komandytowej z udziałem spółki z o.o., zapewniającej dotychczasowym właścicielom największe bezpieczeństwo prawne oraz optymalizację podatkową.

Na poszczególnych etapach procedury przeprowadzono następujące czynności:

 • opracowanie strategii i zaprojektowanie struktury transformacji,
 • przeanalizowanie skutków podatkowych przekształcenia,
 • wprowadzenie do umowy spółki z o.o. niezbędnych dla przekształcenia zmian,
 • obsługę prawną przystąpienia spółki z o.o. w charakterze wspólnika do spółki jawnej (zmianę umowy spółki, wniesienie aportu, przekazanie pracowników itp.),
 • obsługę prawną przekształcenia spółki jawnej z udziałem spółki z o.o. w spółkę komandytową z udziałem spółki z o.o. jako komplementariusza.

Całość procesu przekształceniowego obsługiwali prawnicy Kancelarii Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski i Wspólnicy sp. k.

Zapisz się
do newslettera


  Z życia Kancelarii

  Rekrutacja

  Z życia Kancelarii

  Rekrutacja

  Z życia Kancelarii

  Ranking Kancelarii 2023

  Z życia Kancelarii

  Kancelaria po­szu­ku­je prawników ze zna­jo­mo­ścią pra­wa za­mó­wień pu­blicz­nych i do­świad­cze­niem z za­kre­su ob­słu­gi po­stę­po­wań o udzie­le­nie za­mó­wie­nia pu­blicz­ne­go

  Z życia Kancelarii

  Kancelaria po­szu­ku­je radców prawnych z doświadczeniem z zakresu obsługi spółek komunalnych lub jednostek samorządu terytorialnego

  Z życia Kancelarii

  Nasz 10., jubileuszowy start w rankingu