Publikacje

Kancelaria po­szu­ku­je prawników ze zna­jo­mo­ścią pra­wa za­mó­wień pu­blicz­nych i do­świad­cze­niem z za­kre­su ob­słu­gi po­stę­po­wań o udzie­le­nie za­mó­wie­nia pu­blicz­ne­go

Kan­ce­la­ria Rad­ców Praw­nych Z. Jerz­ma­now­ski i Wspól­ni­cy sp. k. po­szu­ku­je prawników ze zna­jo­mo­ścią pra­wa za­mó­wień pu­blicz­nych i do­świad­cze­niem z za­kre­su ob­słu­gi po­stę­po­wań o udzie­le­nie za­mó­wie­nia pu­blicz­ne­go.

Ofe­ru­je­my moż­li­wość na­wią­za­nia sta­łej współ­pra­cy.

Wy­ma­ga­nia:

 • bar­dzo do­bra zna­jo­mość pra­wa za­mó­wień pu­blicz­nych,
 • zna­jo­mość pra­wa cy­wil­ne­go, pra­wa spół­ek, pra­wa go­spo­dar­cze­go pu­blicz­ne­go i pry­wat­ne­go,
 • do­świad­cze­nie z za­kre­su ob­słu­gi po­stę­po­wań o udzie­le­nie za­mó­wie­nia pu­blicz­ne­go,
 • wy­so­kie umie­jęt­no­ści re­da­go­wa­nia pism,
 • umie­jęt­ność we­ry­fi­ko­wa­nia i spo­rzą­dza­nia kon­trak­tów,
 • ko­mu­ni­ka­tyw­ność,
 • zna­jo­mość przy­naj­mniej jed­ne­go ję­zy­ka ob­ce­go.

Gwa­ran­tu­je­my:

 • pra­cę w twór­czym i zgra­nym ze­spo­le, w przy­ja­znym śro­do­wi­sku,
 • sze­ro­kie moż­li­wo­ści szyb­kie­go roz­wo­ju za­wo­do­we­go i oso­bi­ste­go,
 • ela­stycz­ne sys­te­my pra­cy­/w­spół­pra­cy na ko­rzyst­nych wa­run­kach,
 • pra­cę przy cie­ka­wych pro­jek­tach,
 • kar­tę mul­ti­sport.

Oso­by za­in­te­re­so­wa­ne pod­ję­ciem pra­cy na w/w sta­no­wi­sku pro­si­my o nad­sy­ła­nie CV wraz z li­sta­mi mo­ty­wa­cyj­ny­mi na ad­res e-ma­il: re­kru­ta­cja­@jerz­ma­now­ski.pl.

Pro­si­my o za­miesz­cze­nie w CV klau­zu­li za­wie­ra­ją­cej zgo­dę na prze­twa­rza­nie da­nych oso­bo­wych dla po­trzeb nie­zbęd­nych do re­ali­za­cji pro­ce­su re­kru­ta­cji.