Jak płacić za utrzymanie hydrantów?

08.09.2012 / Gospodarka komunalna

Z uwagą przeczytałem artykuł „Kto ma płącić za hydranty” autorstwa Anny Kudry i mecenasa Jędrzeja Bujnego („Wspólnota” nr 25/26/2012), w którym między innymi wyrażono pogląd o dopuszczalności obciążania gminy za wodę dostarczaną na cele przeciwpożarowe z wykorzysztaniem stawki opłaty abonamentowej.

Wspólnota nr 35-36/2012 z dnia 08 września 2012 r., str. 37-39.

Zapisz się
do newslettera


  Gospodarka komunalna

  Podstawa opodatkowania aportów na gruncie VAT

  Gospodarka komunalna

  Nadzór właścicielski gmin nad spółkami komunalnymi

  Gospodarka komunalna

  (Nie)dozwolona działalność komercyjna spółek komunalnych

  Gospodarka komunalna

  Kompetencje organów gminy wynikające z ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków na tle modelu funkcjonowania organu regulacyjnego

  Gospodarka komunalna

  Odpowiedzialność członków zarządu za zaległości podatkowe spółki kapitałowej

  Gospodarka komunalna

  Status podatkowy jednostek pomocniczych JST