Podstawa opodatkowania aportów na gruncie VAT

01.05.2015 / Gospodarka komunalna

Artykuł ma na celu przedstawienie skutków podatkowych na gruncie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – dalej u.p.t.u., transakcji wniesienia wkładów niepieniężnych (aportu) do spółki kapitałowej w zakresie ustalania podstawy opodatkowania. Od 1 stycznia 2014 r. weszła w życia istotna nowelizacja, która zmieniła w sposób kompleksowy m.in. zasady ustalania podstawy opodatkowania. Jak się wydaje, nowelizacja ta, w zakresie ustalania podstawy opodatkowania przy transakcji dostawy towarów i świadczenia usług realizowanych w ramach aportów, nie została w sposób dostateczny dostrzeżona przez Naczelny Sąd Administracyjny. Nowelizacja natomiast w sposób istotny wpłynęła na praktykę organów podatkowych.

Przegląd Podatkowy nr 5/2015, str. 32-36.

Zapisz się
do newslettera


  Gospodarka komunalna

  Nadzór właścicielski gmin nad spółkami komunalnymi

  Gospodarka komunalna

  (Nie)dozwolona działalność komercyjna spółek komunalnych

  Gospodarka komunalna

  Kompetencje organów gminy wynikające z ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków na tle modelu funkcjonowania organu regulacyjnego

  Gospodarka komunalna

  Odpowiedzialność członków zarządu za zaległości podatkowe spółki kapitałowej

  Gospodarka komunalna

  Status podatkowy jednostek pomocniczych JST

  Gospodarka komunalna

  „Bezkonkurencyjna” gospodarka komunalna