Nadzór właścicielski gmin nad spółkami komunalnymi

04.04.2015 / Zygmunt Jerzmanowski / Gospodarka komunalna

W informacji o kontroli przeprowadzonej przez NIK w spółkach komunalnych woj. łódzkiego zawarta została niezbyt dobra ocena sposobu sprawowania nadzoru właścicielskiego przez gminy nad własnymi spółkami. Uchybienia dają asumpt do rozważań, jak prawidłowo taki nadzór powinien wyglądać.

Wspólnota z dnia 4.04.2015 r., str. 41-43.

Zapisz się
do newslettera


  Gospodarka komunalna

  Podstawa opodatkowania aportów na gruncie VAT

  Gospodarka komunalna

  (Nie)dozwolona działalność komercyjna spółek komunalnych

  Gospodarka komunalna

  Kompetencje organów gminy wynikające z ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków na tle modelu funkcjonowania organu regulacyjnego

  Gospodarka komunalna

  Odpowiedzialność członków zarządu za zaległości podatkowe spółki kapitałowej

  Gospodarka komunalna

  Status podatkowy jednostek pomocniczych JST

  Gospodarka komunalna

  „Bezkonkurencyjna” gospodarka komunalna