Niekonstytucyjne przepisy o odpadach

20.12.2012 / Gospodarka komunalna

To nie kwestia obowiązkowych przetargów dla spółek komunalnych może być największym problemem samorządów wynikającym z nowych przepisów o gospodarowaniu odpadami. Poważniejszym zagrożeniem jest niejednoznaczne określenie osób zobowiązanych do ponoszenia opłat za odbiór odpadów.

Gazeta Samorządu i Administracji nr 24/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r., str. 10-12.

Zapisz się
do newslettera


  Gospodarka komunalna

  Podstawa opodatkowania aportów na gruncie VAT

  Gospodarka komunalna

  Nadzór właścicielski gmin nad spółkami komunalnymi

  Gospodarka komunalna

  (Nie)dozwolona działalność komercyjna spółek komunalnych

  Gospodarka komunalna

  Kompetencje organów gminy wynikające z ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków na tle modelu funkcjonowania organu regulacyjnego

  Gospodarka komunalna

  Odpowiedzialność członków zarządu za zaległości podatkowe spółki kapitałowej

  Gospodarka komunalna

  Status podatkowy jednostek pomocniczych JST