Rozbieżności podatkowe działań związków międzygminnych

05.04.2014 / Gospodarka komunalna

Dla związków międzygminnych ustawodawca przewidział szczególne zwolnienie z podatku dochodowego od osób prawnych. O ile nie budzi wątpliwości, że zwolnienie to dotyczy dochodów związanych z bieżącą działalnością związków, o tyle ich sytuacja prawnopodatkowa w odniesieniu do działań strategicznych nie jest już tak klarowna. Szczególnie wiele wątpliwości budzi kwestia możliwości zastosowania zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych działań związanych z uczestnictwem związków międzygminnych w spółkach prawa handlowego.

Gazeta Samorządu i Administracji nr 7 (405) z dnia 5 kwietnia 2014 r.

Zapisz się
do newslettera


  Gospodarka komunalna

  Podstawa opodatkowania aportów na gruncie VAT

  Gospodarka komunalna

  Nadzór właścicielski gmin nad spółkami komunalnymi

  Gospodarka komunalna

  (Nie)dozwolona działalność komercyjna spółek komunalnych

  Gospodarka komunalna

  Kompetencje organów gminy wynikające z ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków na tle modelu funkcjonowania organu regulacyjnego

  Gospodarka komunalna

  Odpowiedzialność członków zarządu za zaległości podatkowe spółki kapitałowej

  Gospodarka komunalna

  Status podatkowy jednostek pomocniczych JST