Widoczność urządzenia jako przesłanka zasiedzenia służebności na podstawie art. 292 k.c.

01.02.2013 / Gospodarka komunalna

Zgodnie z art. 292 kodeksu cywilnego koniecznym warunkiem nabycia służebności w drodze zasiedzenia jest korzystanie z trwałego i widocznego urządzenia. Wyjaśnieniem znaczenia tego ostatniego zwrotu zajął się Sąd Najwyższy w glosowanym orzeczeniu. Sąd Najwyższy przyjął w nim, że spełnienie warunku „widoczności urządzenia” nie musi polegać na obiektywanej, fizycznej obecności urządzenia na gruncie, lecz może polegać również na subiektywnej świadomości właściciela co do faktu „pobudowania urządzenia podziemnego, fizycznej możliwości stwierdzenia obecności tego urządzenia oraz możliwości zapoznania się z mapami dokumentującymi jego przebieg”. Takie rozumienie przedmiotowego zwrotu odbiega od dotychczasowej literalnej wykładni, znacząco liberalizując przesłanki nabycia służebności przez zasiedzenie.

Glosa – Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach nr 1/2013 z dnia 01 lutego 2012 r., str. 58-64.

Glosa współautorstwa mec. Łukasza Ciszewskiego i mec. Pawła Michalskiego.

Zapisz się
do newslettera


  Gospodarka komunalna

  Podstawa opodatkowania aportów na gruncie VAT

  Gospodarka komunalna

  Nadzór właścicielski gmin nad spółkami komunalnymi

  Gospodarka komunalna

  (Nie)dozwolona działalność komercyjna spółek komunalnych

  Gospodarka komunalna

  Kompetencje organów gminy wynikające z ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków na tle modelu funkcjonowania organu regulacyjnego

  Gospodarka komunalna

  Odpowiedzialność członków zarządu za zaległości podatkowe spółki kapitałowej

  Gospodarka komunalna

  Status podatkowy jednostek pomocniczych JST