Zasady weryfikacji i zatwierdzania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków – zarys problematyki

15.05.2014 / Gospodarka komunalna

Zagwarantowanie powszechnej dostępności, ciągłości i odpowiedniej jakości usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków zdeterminowało decyzję prawodawcy o wprowadzeniu administracyjnej kontroli takiej działalności. Jednym z podstawowych instrumentów ustanowionej kontroli jest wprowadzenie określonej procedury tworzenia przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne taryf zawierających ceny i stawki opłat za wodę i ścieki.

Na mocy przepisów Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków rola weryfikatora i podmiotu zatwierdzającego taryfy została przyznana organom gminy. Przepisy dotyczące postępowania taryfowego w okresie dwunastu lat obowiązywania ustawy, w swej zasadniczej części, uległy jedynie niewielkim modyfikacjom. Mimo to niejednoznaczność tych regulacji wciąż wywołuje liczne wątpliwości i problemy w działaniu organów administracji publicznej, sądów administracyjnych, a także w praktyce przedsiębiorstw.

Artykuł stanowi prezentację wybranych zagadnień dotyczących weryfikacji i zatwierdzania taryf. Analizie poddano kilka zasadniczych kwestii, w tym sposób zdefiniowania pojęć „taryfa” i „wniosek taryfowy”, określenie charakteru prawnego tych dokumentów, wskazanie zasad i granic działań weryfikacyjnych organu wykonawczego gminy oraz kwestię autonomii rady gminy w procesie zatwierdzania taryf. Artykuł zawiera również wnioski de lege ferenda, wskazujące na potrzebę zastąpienia organów gminy przez wyspecjalizowany, centralny albo regionalny organ, który w sposób profesjonalny i wolny od lokalnych uwarunkowań politycznych pełniłby rolę regulatora (przy zachowaniu zasady kontroli taryf ex ante).

Studia Prawa Publicznego nr 1/2014

Zapisz się
do newslettera


  Gospodarka komunalna

  Podstawa opodatkowania aportów na gruncie VAT

  Gospodarka komunalna

  Nadzór właścicielski gmin nad spółkami komunalnymi

  Gospodarka komunalna

  (Nie)dozwolona działalność komercyjna spółek komunalnych

  Gospodarka komunalna

  Kompetencje organów gminy wynikające z ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków na tle modelu funkcjonowania organu regulacyjnego

  Gospodarka komunalna

  Odpowiedzialność członków zarządu za zaległości podatkowe spółki kapitałowej

  Gospodarka komunalna

  Status podatkowy jednostek pomocniczych JST