Gmina nie musi przejmować urządzeń przesyłowych

12.10.2008 / Gospodarka komunalna, Z życia Kancelarii

Żądanie nabycia wybudowanych urządzeń przesyłowych może być skierowane wyłącznie do przedsiębiorcy, który jest właścicielem sieci.

Gazeta Samorządu i Administracji nr 21/2008 z dnia 13 października 2008

Zapisz się
do newslettera


  Gospodarka komunalna

  Podstawa opodatkowania aportów na gruncie VAT

  Gospodarka komunalna

  Nadzór właścicielski gmin nad spółkami komunalnymi

  Gospodarka komunalna

  (Nie)dozwolona działalność komercyjna spółek komunalnych

  Gospodarka komunalna

  Kompetencje organów gminy wynikające z ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków na tle modelu funkcjonowania organu regulacyjnego

  Gospodarka komunalna

  Odpowiedzialność członków zarządu za zaległości podatkowe spółki kapitałowej

  Gospodarka komunalna

  Status podatkowy jednostek pomocniczych JST