Nie można uchylać części taryfy

01.09.2012 / Gospodarka komunalna, Z życia Kancelarii

Na kanwie skargi jednej z rad gmin na rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody, orzekające o nieważności części uchwały, zatwierdzającej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, zapadł ostatnio bardzo ciekawy dla całej branży wyrok. Wydał go Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu, 5 lipca 2012 r. (IV SA/Po 403/12). Wojewoda zakwestionował postanowienie uchwały rady, w którym dokonano ustalenia wysokości miesięcznej opłaty stałej za wodę ze względu na wielkość średnicy wodomierza.

Wodociągi – Kanalizacja nr 9/2012 z dnia 01 września 2012 r.

Zapisz się
do newslettera


  Gospodarka komunalna

  Podstawa opodatkowania aportów na gruncie VAT

  Gospodarka komunalna

  Nadzór właścicielski gmin nad spółkami komunalnymi

  Gospodarka komunalna

  (Nie)dozwolona działalność komercyjna spółek komunalnych

  Gospodarka komunalna

  Kompetencje organów gminy wynikające z ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków na tle modelu funkcjonowania organu regulacyjnego

  Gospodarka komunalna

  Odpowiedzialność członków zarządu za zaległości podatkowe spółki kapitałowej

  Gospodarka komunalna

  Status podatkowy jednostek pomocniczych JST