Zaopatrzenie w wodę budynku wielolokalowego

01.06.2013 / Marta Kaczmarek / Gospodarka komunalna

W Ustawie z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków prawodawca przyjął zasadę, iż zaopatrzenie w wodę danej nieruchomości odbywa się na podstawie umowy zawartej między przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym a odbiorcą usług. Jednak w przypadku nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym zasada ta została zmodyfikowana. Względem takiej nieruchomości umowę o zaopatrzenie w wodę zawiera, jako odbiorca usług, jej właściciel lub zarządca. Ewentualnie, obok umowy „głównej”, mogą zostać zawarte umowy „indywidualne” na zaopatrzenie w wodę dla poszczególnych lokali.Mimo iż na pierwszy rzut oka kwestia formalnoprawnego określenia stron umowy „głównej” i umów „indywidualnych” o zaopatrzenie w wodę nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym wydaje się oczywista, to w praktyce zdarza się, iż są one wskazywane błędnie. Celem tego artykułu jest ustalenie podmiotów uprawnionych do zawarcia takich umów.

Wodociągi i Kanalizacja nr 6/2013 z dnia 1 czerwca 2013 r., str. .

Zapisz się
do newslettera


  Gospodarka komunalna

  Podstawa opodatkowania aportów na gruncie VAT

  Gospodarka komunalna

  Nadzór właścicielski gmin nad spółkami komunalnymi

  Gospodarka komunalna

  (Nie)dozwolona działalność komercyjna spółek komunalnych

  Gospodarka komunalna

  Kompetencje organów gminy wynikające z ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków na tle modelu funkcjonowania organu regulacyjnego

  Gospodarka komunalna

  Odpowiedzialność członków zarządu za zaległości podatkowe spółki kapitałowej

  Gospodarka komunalna

  Status podatkowy jednostek pomocniczych JST