Przejmowanie urządzeń inwestorów prywatnych

01.05.2012 / Tymoteusz Płonka / Gospodarka komunalna

Rozbudowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej od wielu lat rodzi problemy związane z udziałem inwestorów prywatnych w tym procesie. Podstawową trudnością jest oczywiście udział finansowy podmiotów prywatnych, który dotyczy zarówno dużych przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, jak i małych eksploatatorów. Problem ten wynika z uwarunkowań prawnych, a raczej ich niedoskonałości i z naturalnych przeszkód, jakimi są zazwyczaj niewystarczające środki finansowe przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych.

Wodociągi – Kanalizacja nr 5/2012 z dnia 01 maja 2012 r.

Zapisz się
do newslettera


  Gospodarka komunalna

  Podstawa opodatkowania aportów na gruncie VAT

  Gospodarka komunalna

  Nadzór właścicielski gmin nad spółkami komunalnymi

  Gospodarka komunalna

  (Nie)dozwolona działalność komercyjna spółek komunalnych

  Gospodarka komunalna

  Kompetencje organów gminy wynikające z ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków na tle modelu funkcjonowania organu regulacyjnego

  Gospodarka komunalna

  Odpowiedzialność członków zarządu za zaległości podatkowe spółki kapitałowej

  Gospodarka komunalna

  Status podatkowy jednostek pomocniczych JST