Czy prywatyzować gospodarkę komunalną?

02.01.2010 / Zygmunt Jerzmanowski / Gospodarka komunalna, Z życia Kancelarii

Prywatyzacja przedsiębiorstw komunalnych niewątpliwie stale postępuje, czego dowodzą choćby dane statystyczne. Według informacji Ministerstwa Skarbu Państwa na koniec roku 2007 w Polsce funkcjonowało 555 podmiotów z mieszanym kapitałem publiczno-prywatnym. Dużo to czy mało?

Wspólnota nr 1/2010 z dnia 2 stycznia 2010 r., str. 44-45.

Zapisz się
do newslettera


  Gospodarka komunalna

  Podstawa opodatkowania aportów na gruncie VAT

  Gospodarka komunalna

  Nadzór właścicielski gmin nad spółkami komunalnymi

  Gospodarka komunalna

  (Nie)dozwolona działalność komercyjna spółek komunalnych

  Gospodarka komunalna

  Kompetencje organów gminy wynikające z ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków na tle modelu funkcjonowania organu regulacyjnego

  Gospodarka komunalna

  Odpowiedzialność członków zarządu za zaległości podatkowe spółki kapitałowej

  Gospodarka komunalna

  Status podatkowy jednostek pomocniczych JST