Taryfy za wodę i ścieki

01.10.2011 / Tymoteusz Płonka / Gospodarka komunalna, Z życia Kancelarii

Zasady dotyczące przygotowania i zatwierdzania taryf za wodę i ścieki, uregulowane ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, obowiązują już prawie 10 lat. Od samego początku wprowadzenia tych przepisów procedura związana z taryfami budziła szereg wątpliwości zarówno samych przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, jak i gmin, które sprawują kontrolę formalną w zakresie stanowienia taryf. Pomimo tak długiego czasu obowiązywania oraz nowelizacji samej ustawy w zakresie zasad stanowienia taryf (miała miejsce w 2005 r.), wiele wątpliwości nie zostało rozwianych do dzisiaj.

Wodociągi – Kanalizacja nr 10/2011 z dnia 01 października 2011 r., str. 30-31.

Zapisz się
do newslettera


  Gospodarka komunalna

  Podstawa opodatkowania aportów na gruncie VAT

  Gospodarka komunalna

  Nadzór właścicielski gmin nad spółkami komunalnymi

  Gospodarka komunalna

  (Nie)dozwolona działalność komercyjna spółek komunalnych

  Gospodarka komunalna

  Kompetencje organów gminy wynikające z ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków na tle modelu funkcjonowania organu regulacyjnego

  Gospodarka komunalna

  Odpowiedzialność członków zarządu za zaległości podatkowe spółki kapitałowej

  Gospodarka komunalna

  Status podatkowy jednostek pomocniczych JST