Publikacje

Klienci

Usługi Kancelarii są zaadresowane do dwóch głównych grup klientów - z sektorów:

 • publicznego, a w tym:
  • jednostek samorządu terytorialnego (prezydentów, burmistrzów i wójtów miast i gmin, zarządów powiatów),
  • jednostek budżetowych i zakładów budżetowych,
  • spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego;
 • prywatnego, a w tym:
  • spółek prawa handlowego,
  • spółek cywilnych i przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej,
  • stowarzyszeń i fundacji.

Obsługiwani przez nas przedsiębiorcy, w ramach poszczególnych sektorów, funkcjonują głównie w branżach:

 • sektor publiczny:
  • samorząd terytorialny,
  • wodociągi i kanalizacja,
  • gospodarka odpadami,
  • publiczny transport zbiorowy,
  • gospodarka mieszkaniowa,
  • energetyka;
 • sektor prywatny:
  • produkcja,
  • handel i usługi,
  • budownictwo (w tym drogowe),
  • rynek nieruchomości.

Nasza działalność nie koncentruje się jedynie na terenie Poznania i okolic - obsługujemy klientów z terenu całej Polski.